YetiPay - strona główna

Regulamin YetiPay

W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery przyjmują znaczenia przypisane im poniżej:

Dzień roboczy Dzień w godzinach pracy YetiPay (tj. od godz. 9 do godz. 17) z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni
ustawowo wolnych od pracy, w którym działalność operacyjną prowadzi YetiPay.
Dostawca Podmiot, który zawarł z YetiPay umowę o przyjmowanie za pośrednictwem Serwisu zapłaty za oferowane przez siebie towary lub usługi.
Konto Użytkownika Wyodrębniona dla każdego Użytkownika podstrona Serwisu służąca do przeprowadzania Transakcji, na której zamieszczona jest informacja o Saldzie Konta, dane dotyczące Użytkownika, informacje dotyczące przeprowadzonych przez Użytkownika Transakcji, informacje dotyczące wpłat w ramach Udostępniania środków oraz inne informacje udostępniane przez YetiPay.
Rachunek Użytkownika Rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika YetiPay na potrzeby korzystania z Serwisu.
Regulamin Niniejszy regulamin.
Saldo Konta Ustalana dla celów ewidencyjnych, w zakresie poszczególnego Użytkownika, aktualna różnica między sumą wpłat w ramach Udostępnionych środków a sumą: (a) wypłat w ramach Transakcji, (b) wypłat w ramach wycofania Udostępnionych środków oraz (c) sumą opłat pobranych przez YetiPay od Użytkownika.
Serwis Serwis YetiPay dostępny pod adresem www https://www.yetipay.pl
Transakcja Zapłata na rzecz Dostawcy dokonywana przez Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu lub przekazanie środków między Użytkownikami Serwisu.
Tabela Opłat Dostępna pod adresem www https://www.yetipay.pl/oplaty.html aktualna wysokość prowizji i opłat naliczanych przez YetiPay za korzystanie z Serwisu oraz wykonywanie Transakcji
Udostępnienie środków Transfer środków pieniężnych do YetiPay jako dostawcy Użytkownika skutkujący zwiększeniem Salda Konta.
Umowa o korzystanie z Serwisu, Umowa Umowa zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie przez YetiPay na rzecz Użytkownika usługi dostępu do Konta wraz z usługami towarzyszącymi.
Użytkownik Osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie.
YetiPay YetiPay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-020, przy ul. Szpitalnej 1 lok. 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000384458, NIP: 118-20-64-436, REGON: 142908695, kapitał zakładowy wynoszący 600 000,00 zł, posługująca się adresem internetowym https://www.yetipay.pl oraz adresem poczty elektronicznej kontakt@yetipay.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w szczególności zasady Udostępniania środków przez Użytkowników na potrzeby korzystania z Serwisu oraz zasady dokonywania Transakcji.

2. Do korzystania z Serwisu wymagane jest:

a) posiadanie dostępu do urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,

b) włączenie obsługi plików typu cookies oraz javascript,

c) dostęp do sieci Internet.

3. Świadczenie usług w ramach Serwisu na rzecz Użytkownika ma charakter nieodpłatny, za wyjątkiem opłat określonych w niniejszym Regulaminie lub w Tabeli Opłat.

4. Użytkownik ponosi koszty transferu danych poprzez sieć Internet związanych z dostępem do Konta Użytkownika.

5. Przy korzystaniu z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do posiadania adekwatnego i zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z niewykonaniem przez Użytkownika zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

6. Korzystanie z Serwisu następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a YetiPay, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych korzystającego.

7. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są pliki cookies dla celów identyfikacji Użytkownika w Serwisie oraz dla celów statystycznych.

8. Osoba korzystająca z Serwisu nie może przesyłać za jego pomocą treści o charakterze bezprawnym i ponosi ona pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec YetiPay jak i osób trzecich za wszelkie treści przesłane z wykorzystaniem Serwisu.

9. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nim treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie w celach zgodnych z jego przeznaczeniem oraz z przepisami prawa, brzmieniem Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone wykorzystywanie treści zawartych w Serwisie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody YetiPay, bez względu na szczególną ochroną zapewnianą przez przepisy prawa, w tym ochronę prawnoautorską.

§ 2 KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Serwis może być wykorzystywany do wykonywania Transakcji tytułem regulowania drobnych należności prywatnych - z zastrzeżeniem brzmienia § 6 ust. 3(2) - oraz tytułem zapłaty za towary i usługi oferowane przez Dostawcę, w tym usługi multimedialne, które nie naruszają przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich, w szczególności:

a. nie zawierają treści obscenicznych lub wulgarnych,

b. nie nawołują do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, nie obrażają uczuć religijnych oraz nie kwestionują bezwyznaniowości,

c. nie propagują ideologii nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz nie kwestionują prawdy historycznej,

d. nie godzą w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,

e. nie naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz praw autorskich i praw pokrewnych,

f. nie promują, nie zachęcają oraz nie instruują w zakresie działań przestępczych,

g. nie zawierają informacji naruszających prywatność osób trzecich, w szczególności danych osobowych, adresów, numerów telefonów lub numerów kart płatniczych,

h. nie dotyczą przedmiotów kultu religijnego o charakterze sekciarskim lub nazistowskim,

i. nie dotyczą leków na receptę, wyrobów tytoniowych, broni i noży, narkotyków, alkoholu,

j. nie dotyczą dekoderów telewizji kablowej i satelitarnej.

k. nie dotyczą gier hazardowych prowadzonych niezgodnie z przepisami prawa, w szczególności nie dotyczą gier hazardowych prowadzonych przez podmioty nie posiadające odpowiedniego zezwolenia lub nie dotyczą gier hazardowych prowadzonych na stronach internetowych, wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Serwisu oraz zapobiegać korzystaniu z niego w celu złamania lub obejścia prawa, reguł uczciwego obrotu oraz Regulaminu. W przypadku uzyskania w jakikolwiek sposób wiadomości o takim użyciu Serwisu lub próbach takiego użycia Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym YetiPay oraz przekazać dane osób odpowiedzialnych, jeżeli takie dane posiada.

§ 3 UŻYTKOWNICY

1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest po dokonaniu rejestracji w Serwisie, z zastrzeżeniem że część funkcjonalności Serwisu dostępna jest dla Użytkowników, którzy przeszli pozytywnie odpowiednią procedurę identyfikacji i weryfikacji, o której mowa w dalszej części Regulaminu.

2. Użytkownikiem Serwisu może zostać po zarejestrowaniu w Serwisie wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolnością do czynności prawnych.

§ 4 REJESTRACJA

1. YetiPay dokonuje rejestracji Użytkownika w Serwisie po wykonaniu łącznie następujących czynności:

a. wypełnieniu przez osobę zamierzającą zarejestrować się w Serwisie formularza rejestracyjnego dostępnego na podstronach Serwisu poprzez podanie wszystkich danych wymaganych przez YetiPay oraz złożenie oświadczenia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, o prawdziwości podanych w tym formularzu danych,

b. zaakceptowaniu Regulaminu przez osobę zamierzającą zarejestrować się w Serwisie,

c. potwierdzenie rejestracji przez kliknięcie w link w wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej podany w toku procedury rejestracji,

d. zalogowaniu się na Konto Użytkownika oraz wypełnieniu formularza poprzez podanie wszystkich danych wymaganych przez YetiPay. .

2. YetiPay potwierdza dokonanie rejestracji. Z momentem potwierdzenia przez YetiPay rejestracji zostaje zawarta pomiędzy YetiPay a Użytkownikiem Umowa o korzystanie z Serwisu.

2(1). Domyślnie, relacja wynikająca z zawieranej Umowy o korzystanie z Serwisu, Użytkownik, nie ma charakteru trwałego. , co oznacza, że korzystanie z usług płatniczych i wykonywanie Transakcji będzie miało jedynie charakter okazjonalny.

2(2). Użytkownik, może po zawarciu Umowy – niezależnie od dalszych postanowień – zmienić charakter relacji z niej wynikającej na trwały, co będzie wiązało się z koniecznością przeprowadzenia uzupełniającej procedury rejestracji, o której mowa w § 8 ust. 4(4), chyba że uprzednio już ją zastosowano. Użytkownik, z którego Umowy wynika charakter trwały relacji, nie może po zawarciu Umowy zmienić charakteru tej relacji na okazjonalną.

2(3). W przypadku Umowy zawartej przed dniem 19.11.2021, to jest przed dniem wejścia w życie § 4 ust. 2(1) i następnych, relacje wynikające z takiej Umowy traktuje się z tym dniem jako:

a. okazjonalne – wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik pomimo uprzedniego zawarcia Umowy nie zakończył do tego dnia dotychczasowej pełnej procedury weryfikacji i jego relacje z YetiPay noszą w tym momencie nadal charakter okazjonalny w rozumieniu niniejszego Regulaminu;

b. trwałe – we wszystkich pozostałych przypadkach.

2(4). W trakcie trwania Umowy o charakterze okazjonalnym, Użytkownik może korzystać z usług płatniczych oferowanych w ramach Konta jedynie w okazjonalny sposób, który nie będzie nosił cech trwałości. YetiPay będzie prowadziło bieżącą analizę korzystania przez Użytkownika z usług płatniczych w celu określenia czy charakter relacji nie zmienił się z okazjonalnego na trwały. W ramach Umowy o charakterze okazjonalnym, Użytkownik jest uprawniony wyłącznie do:

c. jednorazowego przeprowadzenia Transakcji w ramach Konta, przy czym jej wartość nie może przekroczyć 170 złotych;

d. jednorazowego Udostępnienia środków o wartości nieprzekraczającej 170 złotych;

Dodatkowo, YetiPay może dokonać zmiany kwalifikacji relacji na trwałą, gdy inne okoliczności związane z korzystaniem z Konta przez Użytkownika, będą wskazywały na brak okazjonalnego charakteru.2(5). Jeżeli w wyniku analizy, o której mowa w ust. 2(4), YetiPay dokona zmiany kwalifikacji relacji na trwałą, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony przez YetiPay bezpośrednio oraz do czasu zakończenia pełnej procedury rejestracji, to jest procedury, o której mowa w § 8 ust. 4(4), Użytkownik nie będzie mógł korzystać z usług płatniczych w zakresie kolejnych Transakcji oraz Udostępnień środków. Użytkownik nie może kwestionować zmiany kwalifikacji relacji, z uwagi na to, że zmiana ta wiąże się z obowiązkami YetiPay wynikającymi z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2(6). Korzystanie z pełni funkcjonalności Konta przez Użytkownika wymaga pozytywnego przejścia pełnej procedury rejestracji, to jest procedury, o której mowa w § 8 ust. 4(4). Do czasu spełnienia warunków korzystania z pełni funkcjonalności Konta, YetiPay w ramach zawartej z Użytkownikiem Umowy o okazjonalnym charakterze umożliwia:

a. jednorazowe przeprowadzenie Transakcji w ramach Konta, przy czym jej wartość nie może przekroczyć 170 złotych;

b. jednorazowe Udostępnienia środków o wartości nieprzekraczającej 170 złotych.

2(7).W przypadku, gdy Użytkownik:

a. zamierza zrealizować Transakcję, której wartość przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2(6) lit. a);

b. zainicjował Udostępnienie środków, w wysokości przekraczającej kwotę o której mowa w ust. 2(6) lit. b);

c. zamierza zrealizować w ramach Konta drugą w kolejności Transakcję, niezależnie od jej wysokości;

d. zamierza zainicjować inicjuje drugie w kolejności Udostępnienie środków, niezależnie od jego wysokości;

e. zamierza zlecić wycofanie Udostępnionych środków zgodnie z § 8 ust. 9,

Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia uzupełniającej procedury rejestracji, to jest procedury, o której mowa w § 8 ust. 4(5). Do momentu pozytywnego zakończenia uzupełniającej procedury rejestracji, Użytkownik nie może wydawać dyspozycji skutkujących zmniejszeniem Salda Konta, a czynność o której mowa w lit. a) oraz c) nie zostanie wykonana, co oznacza, że zlecenie, o którym mowa w lit. a) oraz c) uznaje się za niezłożone.

3. Na podstawie Umowy, YetiPay zobowiązuje się umożliwić Użytkownikowi, z zachowaniem należytej staranności, korzystanie z Serwisu zgodnie z Regulaminem w wymiarze nie mniejszym niż 90% każdego miesiąca.

4. Użytkownik ma obowiązek aktualizowania danych podanych YetiPay w razie ich zmiany. Wszelkie dane podane przez Użytkownika YetiPay powinny być zgodne z prawdą.

§ 5 ZAMKNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik może w każdym czasie zamknąć swoje Konto w Serwisie (a tym samym rozwiązać Umowę o korzystanie z Serwisu), składając odpowiednią dyspozycję drogą mailową, wyłącznie z adresu, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. c) lub telefoniczną na wyszczególniony na stronie https://www.yetipay.pl/kontakt adres e-mail oraz numer telefonu. Przed zamknięciem Konta, użytkownik zobowiązany jest wycofać środki ze swojego Konta zgodnie z § 8 ust. 10 Regulaminu, tak aby Saldo Konta wynosiło zero.

2. W razie stwierdzenia przez YetiPay lub powzięcia uzasadnionego podejrzenia, w tym otrzymania wiarygodnej wiadomości lub otrzymania urzędowego zawiadomienia, o co najmniej jednej z następujących przesłanek:

a. naruszeniu lub możliwość naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, w tym nabywania przez Użytkownika za pomocą Serwisu dóbr, usług lub treści multimedialnych niespełniających wymogów określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu,

b. naruszeniu przez Użytkownika zobowiązania określonego w § 2 ust. 2 Regulaminu,

c. nieuprawnionym użyciu Serwisu przez Użytkownika lub osobę trzecią działającą w porozumieniu lub za wyraźnym bądź dorozumianym przyzwoleniem Użytkownika,

YetiPay jest uprawnione do zamknięcia Konta Użytkownika - wypowiedzenia Użytkownikowi Umowy o korzystanie z Serwisu natychmiastowo i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

3. Zamknięcie Konta Użytkownika, zgodnie z ust. 2 lub ust. 4 niniejszego paragrafu, jest równoważne nieodwołalnemu uniemożliwieniu dostępu do Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

4. YetiPay jest uprawnione do wypowiedzenia Umowy o korzystanie z Serwisu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku nieprzeprowadzenia przez Użytkownika żadnej Transakcji przez okres 3 miesięcy (w tym z powodu czasowej blokady Konta Użytkownika). YetiPay nieodwołalnie uniemożliwia dostęp do Konta Użytkownika z chwilą upływu terminu wypowiedzenia Umowy o korzystanie z Serwisu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

5. W przypadku zamknięcia Konta Użytkownika w Serwisie w trybie ust. 2, ust. 3 lub ust. 4 niniejszego paragrafu, YetiPay, na żądanie Użytkownika i pod warunkiem spełnienia wymogów ust. 6 i ust. 7, wypłaca Użytkownikowi kwotę Salda Konta tego Użytkownika pomniejszoną o kwotę opłaty manipulacyjnej zgodnej z obowiązującą Tabelą Opłat (Wycofanie środków w rozumieniu § 8 ust. 10 Regulaminu).

6. Jeśli przed zamknięciem Konta, zostały spełnione przesłanki dodatkowej identyfikacji i weryfikacji Użytkownika, o której mowa w § 8 ust. 4(6) Regulaminu, zamknięcie Konta przez Użytkownika zgodnie z ust. 1 może nastąpić wyłącznie po przeprowadzeniu pozytywnej dodatkowej identyfikacji, natomiast w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4 przeprowadzenie pozytywnej dodatkowej identyfikacji wymagane jest w celu realizacji wypłaty zgodnie z ust. 5.

7. Celem zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa Użytkownika, YetiPay dokonuje wypłaty środków, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu wyłącznie po pozytywnym zakończeniu pełnej procedury rejestracji lub uzupełniającej procedury, to jest procedur, o których mowa odpowiednio w § 8 ust. 4(4) lub ust. 4(5).

8. YetiPay dokonuje wypłaty, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, na Rachunek Użytkownika lub na inny rachunek bankowy Użytkownika wskazany w żądaniu wypłaty, pod warunkiem uprzedniej weryfikacji iż jest to rachunek bankowy, którego posiadaczem jest Użytkownik, w terminie 30 dni od otrzymania od Użytkownika poprawnego żądania wypłaty, ale nie wcześniej niż w terminie 7 dni po spełnieniu wymogów o których mowa w ust. 6 lub ust. 7, jeśli mają zastosowanie.

§ 6 KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Z momentem potwierdzenia rejestracji, Użytkownik uzyskuje dostęp do:

a. Konta prowadzonego w Serwisie,

b. możliwość zmiany i uzupełniania danych wprowadzonych w czasie rejestracji oraz

c. danych niezbędnych do korzystania z Serwisu, w szczególności danych umożliwiających Udostępnienie środków celem zwiększenia Salda Konta, na potrzeby dokonywania Transakcji.

2. Dostęp do Konta Użytkownika wymaga zalogowania przy użyciu loginu oraz hasła.

3. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu lub jego przedstawicielom ustawowym. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Użytkownik nie może wykorzystać w toku procedury rejestracji danych innych osób, ani danych wymyślonych, w tym danych nieistniejących osób.

3(1) Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

3(2) Konto Użytkownika nie może być wykorzystywane do prowadzenia działalności zarobkowej (niezależnie od tego czy Użytkownik prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą).

§ 7 BLOKADA KONTA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik jest zobowiązany zgłaszać niezwłocznie YetiPay stwierdzenie:

a. utraty, kradzieży bądź uzyskania przez osoby nieuprawnione loginu lub hasła,

b. nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika,

c. Transakcji dokonanych przez osoby nieuprawnione, inne niż Użytkownik.

2. Zgłoszenie o którym mowa ust. 1 Użytkownik dokonuje drogą wiadomości elektronicznej wysłanej na adres kontakt@yetipay.pl lub innym kanałem komunikacji wyszczególnionym pod adresem https://www.yetipay.pl/kontakt .

3. W przypadku otrzymania od Użytkownika zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, YetiPay blokuje Konto Użytkownika.

4. W przypadku podejrzenia posługiwania się loginem i hasłem przez osobę nieuprawnioną YetiPay może zablokować dostęp Użytkownika do Konta Użytkownika.

5. Blokada dostępu do Konta Użytkownika oznacza brak możliwości wykonywania przez Użytkownika Transakcji oraz dokonywania zmian danych Użytkownika. W okresie blokady Konta Użytkownika możliwe jest Udostępnianie środków.

6. YetiPay odblokowuje Konto Użytkownika na żądanie Użytkownika zgłoszone drogą wiadomości elektronicznej wysłanej na adres kontakt@yetipay.pl lub innym kanałem komunikacji wyszczególnionym pod adresem https://www.yetipay.pl/kontakt po podaniu przez Użytkownika jego imienia i nazwiska, loginu do Konta Użytkownika, oraz innych danych umożliwiających identyfikację Użytkownika i potwierdzenie jego praw do Konta Użytkownika.

href="https://www.yetipay.pl/kontakt">https://www.yetipay.pl/kontakt po podaniu przez Użytkownika jego imienia i nazwiska, loginu do Konta Użytkownika, oraz innych danych umożliwiających identyfikację Użytkownika i potwierdzenie jego praw do Konta Użytkownika..

§ 8 UDOSTĘPNIANIE ŚRODKÓW

1. Udostępnienie środków może następować w następujący sposób:

a. przelewem bankowym, na rachunek bankowy YetiPay,

b. poprzez przekazanie środków do YetiPay przez Użytkownika z wykorzystaniem serwisu PAYU prowadzonego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu,

c. poprzez przekazanie środków do YetiPay przez Użytkownika z wykorzystaniem serwisu Przelewy24 prowadzonego przez spółkę PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu,

d. poprzez wykonanie Transakcji od innego Użytkownika do Użytkownika,

e. w wykonaniu przez Dostawcę zwrotu środków z Transakcji uprzednio wykonanej przez Użytkownika do tego Dostawcy.

2. Zlecanie transakcji płatniczej, o której mowa w ust. 1 lit. a) i b) oraz inne czynności podejmowane przez Użytkownika w celu Udostępnienia środków powinny być dokonane w sposób zgodny ze wskazaniami YetiPay umieszczonymi w Koncie Użytkownika. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do dokonywania przelewów lub wpłat na rachunek YetiPay wskazany Użytkownikowi. W razie błędnego Udostępnienia środków na rachunek bankowy powiązany z Kontem Użytkownika należącym do innego Użytkownika, YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego tytułu. YetiPay na żądanie Użytkownika podejmie działania wspierające Użytkownika w odzyskaniu błędnie udostępnionych środków, bez gwarancji odzyskania środków.

3. W wyniku Udostępnienia środków Saldo Konta zostaje zwiększone o kwotę środków, jaką został uznany rachunek bankowy YetiPay. Udostępnianie środków może wiązać się z opłatami zgodnymi z aktualną Tabelą Opłat.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku z zawarciem Umowy, YetiPay prowadzić będzie ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, jak również YetiPay stosuje środki bezpieczeństwa przewidziane w przepisach prawa i w związku z tym może uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od tego czy relacja ze Użytkownikiem ma charakter trwały czy okazjonalny. W uzasadnionych przypadkach YetiPay zastrzega sobie prawo odmowy obsługi danej Transakcji, w przypadku powzięcia wątpliwości co do jej legalności.

4(1). Użytkownik zobowiązany jest przejść identyfikację i weryfikację, o której mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

4(2). Procedura identyfikacji i weryfikacji Użytkownika, może przybrać formę:

a) uproszczoną,

b) pełną,

c) uzupełniającą,

d) dodatkową.

4(3). Uproszczona procedura stosowana jest w odniesieniu do Użytkowników zawierających Umowy ramowe o charakterze okazjonalnym i obejmuje podanie danych podstawowych Użytkownika tj.: imię, nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu (nieobowiązkowo), login Użytkownika, oświadczenie w przedmiocie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP).

4(4). Pełna procedura stosowana jest w odniesieniu do wszystkich Użytkowników, za wyjątkiem tych, wobec których może znaleźć zastosowanie procedura uproszczona i obejmuje:

i) czynności, o których mowa w artykule 4(3) oraz

ii) przeprowadzenie rozszerzonej identyfikacji i weryfikacji Użytkownika na podstawie procedury przewidzianej w przepisach prawa umożliwiającej YetiPay żądania od Użytkownika w tym celu podania innych niezbędnych danych identyfikacyjnych i weryfikacyjnych obejmujących w szczególności:

- obowiązek wykonania przez Użytkownika przelewu weryfikacyjnego, co oznacza, że Użytkownik powinien zasilić rachunek płatniczy wskazany przez YetiPay kwotą 1,00 zł z rachunku płatniczego Użytkownika. Powyższa kwota jest w całości zaliczana przez YetiPay na poczet opłaty weryfikacyjnej, o której mowa w Tabeli Opłat.

- weryfikację zgodności danych podanych przez Użytkownika z danymi rachunku bankowego otrzymanymi od banku Użytkownika wraz ze środkami udostępnionymi w ramach przelewu weryfikacyjnego.

- przesłanie przez Użytkownika skanu jego dowodu osobistego lub paszportu na adres mailowy kontakt@yetipay.pl. Jeśli będzie to dowód osobisty, konieczne jest przesłanie obydwu stron. Zdjęcie może zostać wyciemnione

4(5). Uzupełniająca procedura stosowana jest w stosunku do Użytkowników, wobec których zastosowano jedynie uproszczoną procedurę - w przypadku, gdy na podstawie Regulaminu wymagane jest zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego stosownie do przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także gdy zachodzi zmiana charakteru relacji Użytkownika z YetiPay, z okazjonalnej na trwałą i obejmuje czynności, o których mowa w artykule 4(4) pkt ii).

4(6). Dodatkowa procedura stosowana jest gdy YetiPay stwierdzi konieczność ich przeprowadzenia w związku z okolicznościami towarzyszącymi świadczeniu usług płatniczych lub w związku z koniecznością okresowej aktualizacji i weryfikacji uprzednio zgromadzonych danych i obejmuje:

i) dodatkowe czynności identyfikacji i weryfikacji Użytkownika, nie wykonane uprzednio w ramach procedury pełnej lub uzupełniającej, a które YetiPay mógłby podjąć zgodnie z ust. 4(4) lub ust. 4(5);

ii) ponowne przeprowadzenie czynności identyfikacji i weryfikacji Użytkownika przewidzianych dla pełnej procedury.

5. O pozytywnym wyniku procedury identyfikacji i weryfikacji, YetiPay informuje Użytkownika komunikatem na Koncie Użytkownika.

6. W razie braku poddania się przez Użytkownika procedurze identyfikacji i weryfikacji, o której mowa w ust. 4(2) lit. b) – d) lub negatywnym jej wyniku, w szczególności z powodu niezgodności danych rachunku bankowego i danych Użytkownika, Użytkownik nie może wydawać dyspozycji skutkujących zmniejszeniem Salda Konta, o czym YetiPay informuje Użytkownika komunikatem na Koncie Użytkownika.

7. Dodanie nowych możliwości Udostępniania środków na Koncie Użytkownika nie stanowi zmiany Regulaminu.

8. W razie powzięcia przez YetiPay informacji lub przekonania, że środki udostępnione YetiPay ze wskazaniem na danego Użytkownika zostały bezpodstawnie udostępnione YetiPay, w tym z powodu nieważności lub wad czynności udostępnienia, lub czynność Udostępnienia środków narusza przepisy prawa, Regulamin lub przeznaczenie Serwisu, YetiPay jest uprawnione do pomniejszenia Salda Konta o kwotę środków bezpodstawnie udostępnionych YetiPay bez względu na moment powzięcia właściwej informacji lub przekonania przez YetiPay i bez względu na wykorzystanie tych środków przez Użytkownika.

9. Użytkownik może w każdym czasie, z zastrzeżeniem wymogów określonych w kolejnym zdaniu, zlecić wycofanie Udostępnionych środków w wysokości nie wyższej, niż aktualne Saldo Konta pomniejszone o prowizję za wycofanie Udostępnionych środków zgodną z aktualną Tabelą Opłat. Przed zleceniem wycofania środków, Użytkownik musi przeprowadzić pełną lub uzupełniającą procedurę identyfikacji i weryfikacji zgodnie z § 8 ust. 4(4) lub ust. 4(5), chyba że uprzednio taka procedura została już zakończona, a nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia dodatkowej procedury identyfikacji i weryfikacji zgodnie z § 8 ust. 4(6). Środki zostaną przekazane przelewem bankowym w ciągu 7 dni od zlecenia na rachunek wykorzystany w trakcie weryfikacji określonej w zdaniu poprzednim. Postanowienie § 5 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

§ 9 PRZEPROWADZANIE TRANSAKCJI

1. Przeprowadzenie Transakcji na rzecz Dostawcy jest możliwe po wybraniu na stronach Dostawcy opcji „Zapłać z Yetipay” i przekierowaniu Użytkownika na strony Serwisu.

2. Transakcja polegająca na przekazaniu środków na Konto innego Użytkownika dokonywana jest za pośrednictwem funkcji Nowy przelew (przelew jednorazowy), Przelew zdefiniowany lub Stałe Zlecenie. Przekazanie środków na Konto innego Użytkownika możliwe jest po podaniu jego adresu e-mail lub numeru telefonu. Jeśli adres e-mail lub numer telefonu nie są zarejestrowane w Serwisie, YetiPay wyśle wiadomość z informacją o oczekujących środkach na podany adres e-mail lub numer telefonu. Jeśli w ciągu 3 dni od wysłania wiadomości nie zostanie zarejestrowane Konto Użytkownika z podanym adresem e-mail lub numerem telefonu, środki zostaną zwrócone na konto Użytkownika nadawcy. Środki przekazane odbiorcy mogą być wykorzystywane tylko na potrzeby Transakcji. YetiPay nie odpowiada za skutki przekazania środków przez Użytkownika z użyciem błędnego adresu e-mail lub błędnego numer telefonu.

3. Zlecenie Transakcji wymaga zalogowania do Konta Użytkownika przy użyciu właściwego loginu i hasła, oraz spełnienia wymogów silnego uwierzytelniania, w przypadkach gdy jest to wymagane.

4. Transakcje za pośrednictwem Serwisu dokonywane są w ciężar środków udostępnionych YetiPay przez Użytkownika, to jest skutkują obniżeniem Salda Konta. Warunkiem wykonania Transakcji przez Użytkownika w Systemie jest posiadanie Salda Konta wystarczającego na pokrycie kwoty Transakcji.

5. Użytkownik zleca Transakcję wypełniając formularz poprzez podanie wszystkich danych Transakcji wymaganych przez YetiPay.

6. Użytkownik zatwierdza Transakcję poprzez kliknięcie przycisku potwierdzenia lub opcjonalnie Użytkownik może zostać poproszony o podanie numeru PIN przed zatwierdzeniem. Po zatwierdzeniu Transakcji przez Użytkownika Transakcja nie może być odwołana. Z tym momentem zlecenie płatnicze dotyczące Transakcji uznaje się za złożone przez Użytkownika i otrzymane przez YetiPay.

7. YetiPay potwierdza przyjęcie Transakcji do realizacji komunikatem na Koncie Użytkownika.

8. YetiPay jest uprawnione do odmowy wykonania Transakcji:

a. sprzecznej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, przeznaczeniem Serwisu, lub

b. jeżeli istnieje podejrzenie, że może ona być przeprowadzana przez osobę nieuprawnioną lub w celu sprzecznym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, przeznaczeniem Serwisu.

9. O odmowie oraz, gdy to możliwe, o przyczynach odmowy i procedurze usunięcia przyczyn odmowy YetiPay powiadamia Użytkownika w komunikacie na Koncie Użytkownika.

10. Transakcje mogą wiązać się z opłatami zgodnie z aktualną Tabelą Opłat.

11. Transakcja wykonywana jest w terminie do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia Transakcji, co oznacza że YetiPay zobowiązuje się do uznania Salda Konta Dostawcy lub Salda Konta innego Użytkownika w tym terminie.

§ 10 REKLAMACJE

1. YetiPay rozpatruje reklamacje dotyczące Transakcji zgłoszone przez Dostawcę (akceptanta, odbiorcę Transakcji), Użytkownika (płatnika) oraz potencjalnego Użytkownika (potencjalnego płatnika), zwanych dalej reklamującymi. Zapisy niniejszego Paragrafu stosuje się odpowiednio do reklamacji obejmujących Udostępniania środków.

2. Proces rozpatrywania reklamacji podejmowany jest niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji i przeprowadzony jest rzetelnie, wnikliwie i terminowo, z zachowaniem obiektywizmu oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.

3. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez reklamującego podane są w niniejszym dokumencie, a także udostępniane są na stronie internetowej YetiPay, a także w formie pisemnej w siedzibie YetiPay.

4. YetiPay może samodzielnie zakwestionować Transakcję jeśli stwierdzi zachodzenie przesłanek złożenia reklamacji przez Użytkownika, w tym z powołaniem na posłużenie się instrumentem płatniczym przez osobę nieuprawnioną lub nienależyte wykonanie Transakcji, bez względu na zachowanie Użytkownika. Uprawnienie YetiPay do zakwestionowania Transakcji wygasa w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Transakcją Użytkownika.

5. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć:

a. w formie pisemnej:

i. przesyłką pocztową na adres: YetiPay Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1 lok. 25, 00-020 Warszawa, lub

ii. bezpośrednio w siedzibie YetiPay;

b. w formie elektronicznej:

i. wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres kontakt@yetipay.pl, lub

ii. poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.yetipay.pl/kontakt.html;

c. w formie ustnej:

i. telefonicznie pod numerem +48 22 242 86 60 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta reklamujący), lub

ii. osobiście do protokołu w trakcie wizyty reklamującego w siedzibie YetiPay

– w godzinach od 9:00 do 16:30 między poniedziałkiem a piątkiem, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Jeśli reklamujący stwierdza nieprawidłowość w działaniu Serwisu, w tym dotyczącą nieautoryzowanej, niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej Transakcji, reklamujący zobowiązuje się zgłosić YetiPay stwierdzone nieprawidłowości w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu, w którym reklamujący nieprawidłowość zauważył lub mógł z łatwością zauważyć. YetiPay wyjaśnia, że złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez reklamującego zastrzeżeń może ułatwić i wpłynąć na szybsze oraz rzetelne rozpatrzenia reklamacji przez YetiPay.

7. Reklamacja może zostać złożona także przez pełnomocnika. Jednakże z uwagi na to, że odpowiedź na reklamację może zawierać informacje objęte tajemnicą zawodową, o której mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa powinien zostać poświadczony urzędowo albo przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego, a nadto w pełnomocnictwie powinna zostać zawarta klauzula upoważniającą pełnomocnika do uzyskania w imieniu mocodawcy informacji chronionych wskazaną tajemnicą zawodową.

8. Reklamacja Transakcji przekazana przez Dostawcę lub Użytkownika do YetiPay powinna zawierać co najmniej: numer Transakcji, kwotę Transakcji, tytuł Transakcji, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Transakcji a także, o ile są znane reklamującemu - nazwę banku i konto z którego skierowana została Transakcja Użytkownika (w przypadku Transakcji kartą płatniczą - nazwa karty lub dane innego dostawcy Użytkownika; w przypadku Transakcji SMS-em – numer telefonu, lub dane innego dostawcy Użytkownika), adres email który został podany w zleceniu płatniczym, a także powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego. W przypadku reklamacji dotyczących potencjalnego Użytkownika, reklamacja powinna określać dane Transakcji, której dotyczyła odmowa wykonania usługi przez YetiPay, imię i nazwisko potencjalnego Użytkownika, jego adres email, datę zdarzenia którego dotyczy reklamacji, opis tego zdarzenia oraz uzasadnienie reklamacji.

9. YetiPay dokonuje weryfikacji, czy reklamacja spełnia wymogi określone w niniejszym paragrafie. W ramach weryfikacji reklamacji YetiPay jest uprawniona do zwrócenia się o uzupełnienie reklamacji w terminie 14 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu - YetiPay jest uprawniona do odrzucenia reklamacji z powodu niezachowania tych wymogów (odrzucenie reklamacji stanowi odmowę uwzględnienia reklamacji).

10. YetiPay w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania reklamacji, potwierdza fakt jej otrzymania w formie informacji wysłanej na adres e-mail wskazany w reklamacji. W przypadku, gdy YetiPay w ramach weryfikacji czy reklamacja spełnia wymogi określone przez niniejszą Umowę, zwróci się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie, takie wezwanie do uzupełniania reklamacji uznaje się również za potwierdzenie otrzymania reklamacji. Na wyraźne żądanie osoby składającej reklamację, pod warunkiem podania przez nią niezbędnych danych osobowych i kontaktowych, YetiPay potwierdza fakt otrzymania reklamacji w formie pisemnej, przy czym w takim przypadku dla zachowania powyższego terminu, wystarczy wysłanie przesyłki listem poleconym.

11. Reklamujący zobowiązany jest udzielić YetiPay wyjaśnień i pomocy w sprawach reklamacyjnych związanych z obsługą Transakcji, jeśli udzieleniu wyjaśnień lub pomocy nie sprzeciwiają się przepisy obowiązującego prawa. Reklamujący udziela wyjaśnień w terminie 14 dni od wezwania YetiPay.

12. YetiPay rozstrzyga w przedmiocie reklamacji na podstawie okoliczności reklamowanej Transakcji na zasadach określonych w umowach zawartych przez YetiPay z Dostawcami oraz przepisach prawa. YetiPay przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględnia w równym stopniu słuszne interesy Użytkownika (także potencjalnego Użytkownika), YetiPay oraz Dostawcy.

13. YetiPay rozstrzyga reklamację (udziela odpowiedzi na reklamację) bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od otrzymania kompletnej reklamacji przez YetiPay, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie - nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających udzielenie odpowiedzi w tym terminie, YetiPay przekazuje osobie składającej reklamację, w formie przewidzianej dla odpowiedzi na reklamację, informację zawierającą:

a. wyjaśnienie przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu;

b. wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy;

c. wskazanie przewidywanego termin udzielenia odpowiedzi, nie dłuższego jednak niż 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

14. Odpowiedź na reklamację udzielana w formie pisemnej powinna zostać w całości sporządzona przy użyciu czcionki, której czytelność odpowiada czytelności czcionki Times New Roman 12 pkt, a na uzasadnione żądanie osoby składającej reklamację - przy użyciu większej czcionki.

15. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w sposób przystępny i zrozumiały oraz zawierać w szczególności:

a. informację o dniu złożenia reklamacji;

b. rozstrzygnięcie o wyniku rozpatrzenia reklamacji;

c. wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich postanowień Regulaminu, umowy (w przypadku reklamacji Dostawców) oraz stosownych przepisów prawa, a jeśli to możliwe także z przytoczeniem ich brzmienia, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów - w przypadku reklamacji złożonej przez konsumenta;

d. dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego YetiPay, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska;

e. określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą reklamującego zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.

Ponadto w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać:

f. uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów;

g. pouczenie o możliwości i sposobie odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację;

h. pouczenie o możliwości i sposobie skorzystania z formy pozasądowego rozwiązywania sporów, wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

16. Reklamujący podając w reklamacji adres e-mail wnosi i wyraża zgodę na to, że YetiPay udzieli odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej, na ten adres e-mail wskazany w reklamacji. Jednakże na wyraźne żądanie osoby składającej reklamację, pod warunkiem podania przez nią niezbędnych danych osobowych i kontaktowych, YetiPay udziela odpowiedz na reklamację w formie pisemnej, a na wniosek reklamującego - za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym w takim przypadku dla zachowania terminu rozstrzygnięcia reklamacji, wystarczy wysłanie przesyłki listem poleconym.

17. YetiPay dopuszcza możliwość złożenia przez podmiot reklamujący odwołania od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację, poprzez złożenie w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację wniosku o ponowne rozpatrzenie reklamacji. Do wniosku o ponowne rozpatrzenia reklamacji oraz odpowiedzi na ten wniosek stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5, 7-16, przy czym w odpowiedzi na wniosek zamiast pouczenia o którym mowa w ust. 15 pkt g. zawarte jest pouczenie o możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego, zaś w przypadku osób składających reklamację będących konsumentami także o możliwości zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta.

18. Każda reklamacja rozpatrzona będzie w sposób rzetelny, wnikliwy i terminowy, po przeanalizowaniu wszystkich informacji i dokumentów przekazanych w skardze, a także informacji i dokumentów będących w posiadaniu YetiPay oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, informacji i dokumentów będących w posiadaniu innych podmiotów.

19. W razie odmowy udzielenia wyjaśnień lub pomocy względnie nieudzielenia wyjaśnień lub pomocy, w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia Dostawcy wezwania do udzielenia wyjaśnień lub pomocy, YetiPay kierując się zasadami opisanym w ust. 18 dokona oceny jakie znaczenie nadać takiej odmowie, a w szczególności może w takim przypadku uznać brak takich wyjaśnień lub dokumentów za uznanie przez Dostawcę twierdzeń Użytkownika i wobec tego rozstrzygnąć reklamację na korzyść Użytkownika.

20. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji na korzyść Użytkownika, YetiPay udostępnia Dostawcy na jego żądanie podstawy rozstrzygnięcia.

21. Zakończone postępowanie reklamacyjne może zostać wznowione, a rozstrzygnięcie zmienione w razie ujawnienia nowych okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie reklamacji. YetiPay informuje jednakże, że po upływie okresu 5 lat od zakończenia postępowania może zaprzestać dalszego przechowywania dokumentacji dotyczącej złożonych reklamacji.

22. YetiPay nie rozpatruje reklamacji związanych z nieprawidłowym wykonaniem przez Dostawcę zobowiązania wobec Użytkownika związanego z Transakcją. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń w związku z nienależytym wykonaniem przez Dostawcę takiego zobowiązania do YetiPay przez Użytkownika, Dostawca zobowiązany jest do wyłącznego i samodzielnego rozpatrywania tych roszczeń w terminie wynikającym z przepisów prawa obowiązujących Dostawcę, a jeżeli termin taki nie wynika z przepisów prawa to w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich otrzymania.

23. Dostawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentów potwierdzających spełnienie świadczenia, za które dokonano Transakcji przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty wykonania umowy zawartej przez Dostawcę z Użytkownikiem objętej Transakcją przyjmowaną przez YetiPay.

24. Niezależnie od reklamacji, o której mowa w powyższych postanowieniach, Dostawca lub Użytkownik lub potencjalny Użytkownik może wnieść do Komisji Nadzoru Finansowego jako organu sprawującego nadzór na działalnością YetiPay, skargę na działanie YetiPay, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa. Do takiej skargi, nie stosuje się przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183).

25. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, spór między reklamującym a YetiPay może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego:

a. prowadzonego przez Rzecznika Finansowego (https://rf.gov.pl/), zgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Postępowanie wszczyna się na wniosek reklamującego. Jeżeli Rzecznik Finansowy nie odmówi rozpatrzenia sporu, udział YetiPay w tym postępowaniu jest obowiązkowy;

b. prowadzonego przez sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny).

26. Postępowanie o którym mowa w ust. 25 może być także zainicjowane za pośrednictwem platformy ODR o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poprzez wskazanie Rzecznika Finansowego lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego jako podmioty ADR (tj. organu rozstrzygającego spór). Platforma ODR dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/

27. Zamiast składać wniosek o wszczęcie postępowania o którym mowa w 25 lit. a., reklamujący po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, może wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy w poreklamacyjnym postępowaniu interwencyjnym.

28. Podmiot składający reklamację może również wystąpić z powództwem do sądu powszechnego miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, którym zasadniczo jest sąd powszechny właściwy dla siedziby strony pozwanej, czyli w przypadku pozwu skierowanego przeciwko YetiPay sądem tym jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Podmiotem pozwanym w takim przypadku powinien być YetiPay, którego dane zostały szczegółowo wskazane w treści odpowiedzi na reklamację.

§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. YetiPay ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu powstałe wskutek okoliczności, za które odpowiada YetiPay.

2. YetiPay obowiązane jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z zawartej z Użytkownikiem umowy o korzystanie z Serwisu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które YetiPay odpowiedzialności nie ponosi w szczególności:

a. działania lub zaniechania podmiotów, za które YetiPay nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności awarii, niedostępności lub nieprawidłowego działania systemów informatycznych operatorów telekomunikacyjnych, działalności hakerów lub innych osób trzecich podejmujących działania zmierzające do uzyskania środków pieniężnych podstępem lub przy pomocy ingerencji w przetwarzanie danych;

b. niewłaściwego działania lub zaniechania instytucji, z której usług korzysta Użytkownik przy udostępnianiu środków YetiPay, w szczególności w wyniku nieprzekazania przez tą instytucję środków do YetiPay we właściwym terminie, kwocie lub z właściwymi danymi pozwalającymi na identyfikację Użytkownika udostępniającego środki;

c. wystąpienie przyczyn o charakterze siły wyższej.

3. YetiPay dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone na stronach Serwisu były aktualne, dokładne oraz dostępne nieprzerwanie, jednak YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych treściach.

4. YetiPay dokłada wszelkich starań, aby strony Serwisu były wolne od złośliwego oprogramowania, jednak YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika, w tym infrastrukturze technicznej i danych.

5. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania podmiotów zapewniających łączność z stronami Serwisu po stronie YetiPay lub Użytkowników.

6. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu, w szczególności w przypadku posłużenia się przez Użytkownika danymi przelewu bankowego innymi niż wskazane przez YetiPay na Koncie Użytkownika lub nieprawidłowego wypełnienia formularza Transakcji. Jeśli dane wpłaty lub przelewu otrzymanego przez YetiPay nie pozwalają na przypisanie ich do konkretnego Użytkownika zgodnie z zasadami Serwisu, bez względu na rodzaj i ilość nieprawidłowych lub brakujących danych, YetiPay jest uprawniony odrzucić wpłatę lub przelew zwracając środki do instytucji, od której YetiPay otrzymał te środki od Użytkownika, przy jednoczesnym potrąceniu kosztów związanych z odrzuceniem. YetiPay w miarę możliwości informuje Użytkownika o odrzuceniu wpłaty lub przelewu

7. YetiPay dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było przy użyciu wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

8. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku podania przez niego YetiPay nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, w szczególności nieprawidłowego numeru Rachunku Użytkownika.

9. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za Transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione, jeżeli Transakcje te zostały zlecone z użyciem właściwego loginu i hasła Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

10. Po dokonaniu przez Użytkownika zgłoszenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, odpowiedzialność za Transakcję dokonane przez osoby nieuprawnione ponosi YetiPay.

11. YetiPay nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęty skutkami prawnymi czynności prawnych, które Dostawca podejmuje z Użytkownikiem lub które Użytkownicy podejmują między sobą.

12. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie danych Użytkowników przez Dostawcę lub osoby, którymi Dostawca posługuje się przy wykonywaniu czynności wobec Użytkowników i YetiPay.

13. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowości wynikających z umowy między Użytkownikiem i Dostawcą. YetiPay nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dobra, usługi oferowane przez Dostawców oraz za treści zamieszczone na stronach Dostawców, w tym także za ich rodzaj, gatunek i jakość. Użytkownik zobowiązuje się nie podnosić wobec YetiPay żadnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem zobowiązania Dostawcy, w związku z którym zostaje dokonana Transakcja.

14. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przeprowadzeniu Transakcji, jeżeli opóźnienie wynika z przyczyn, za które YetiPay nie ponosi odpowiedzialności.

15. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wskazania przez Dostawcę niewłaściwych danych związanych z Transakcją.

16. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za skutki czynności podejmowanych w trybie § 5 ust. 2 Regulaminu po stronie Dostawcy lub Użytkownika, w szczególności za szkody powstałe z tego tytułu po stronie Dostawcy lub Użytkownika. W przypadku czynności podjętych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu Użytkownik może dochodzić naprawienia szkód od Skarbu Państwa w trybie właściwych przepisów.

17. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za skutki blokady lub usunięcia Konta Użytkownika przez YetiPay, a także za skutki braku pozytywnego zakończenia odpowiednich procedur rejestracji oraz identyfikacji i weryfikacji dokonanych zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub przepisów prawa.

18. W zakresie, w jakim odpowiedzialność YetiPay nie jest wyłączona niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa, ogranicza się ona do rzeczywistych strat.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zaistnienia poważnych problemów z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa przeprowadzenia Transakcji, YetiPay ma prawo czasowo wstrzymać funkcjonowanie Serwisu w całości lub w wybranym zakresie.

2. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa Transakcji YetiPay ma prawo monitorowania i analizowania wszystkich Transakcji wykonywanych w Serwisie.

3. YetiPay jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu z powodu ważnych przyczyn. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem określonym przez YetiPay, nie wcześniej niż 2 miesięcy od opublikowania informacji o zmianach Regulaminu. Zmienione zasady obejmują wszystkie Transakcje zatwierdzone przez Użytkownika po wejściu w życie zmian Regulaminu. Za ważne przyczyny, o których mowa w zdaniu pierwszym uznaje się:

a. zmianę przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez YetiPay,

b. zmianę technologii wykorzystywanej przez YetiPay oraz przez podmioty współpracujące z YetiPay skutkującą koniecznością dokonania zmian w Serwisie,

c. zmianę sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez YetiPay skutkującą koniecznością dokonania zmian w Serwisie,

d. rozszerzenie, ulepszenie funkcjonalności istniejących usług lub rezygnacja z prowadzenia niektórych usług oferowanych w ramach Serwisu zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu,

e. poprawę przez YetiPay bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych.

4. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Serwisu, w szczególności Udostępnił środki lub dokonał Transakcji.

5. O zmianach Regulaminu YetiPay informuje przez ogłoszenie nowego Regulaminu na stronach Serwisu. Sprzeciw Użytkownika wobec zmian jest równoważny z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o korzystanie z Serwisu, z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.

6. YetiPay jest uprawnione w każdym czasie zmienić zakres i wysokość Tabeli Opłat. Zmiana wysokości Tabeli Opłat nie stanowi zmiany Regulaminu, jednak do jego zmiany stosuje się odpowiednio § 12 ust. 5.

7. W razie zmiany Regulaminu lub Tabeli Opłat, obowiązują one w nowym brzmieniu odnośnie Użytkowników, którzy dokonają Rejestracji i zawrą Umowę o której mowa w § 4 ust. 2 po ogłoszeniu zmiany Regulaminu lub Tabeli Opłat.

8. YetiPay może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych w Serwisie w celu poprawy bezpieczeństwa, funkcjonalności, poziomu ochrony danych osobowych lub jeżeli jest to konieczne ze względu na zmieniającą się sytuację rynkową lub zmiany przepisów prawa w zakresie działalności prowadzonej przez YetiPay, a także zmiany technologiczne, w tymi wprowadzone przez podmioty współpracujące z YetiPay. O zmianach istotnych cech usług i narzędzi YetiPay informuje ogłoszeniem na stronach Serwisu oraz pocztą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika YetiPay, w pozostałym zakresie zmiany wprowadzane są bez uprzedzenia. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.

9. Informacje i oświadczenia w związku z zawarciem, wykonaniem i ustaniem Umowy przesyłane za pomocą narzędzi komunikacyjnych Serwisu mają skutek wiążący dla stron. Zlecenia Transakcji mogą być składane wyłącznie z Konta Użytkownika. W zakresie dozwolonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa informacje i oświadczenia złożone w ten sposób mają skutek równoważny informacjom i oświadczeniom w formie pisemnej.

10. Prawa wynikające z Umowy mogą być przeniesione na osobę trzecią wyłącznie za zgodą YetiPay.

11. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. Prawem właściwym jest prawo polskie.

Hej! Internet Explorer 6.0?
Najwyższy czas zaktualizować tę przeglądarkę ;)