YetiPay - strona główna

Regulamin programu Donacji YetiPay

I. Operatorem systemu YetiPay jest YetiPay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej 1 lok. 25, 00-020, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000384458, NIP: 1182064426, REGON: 142908695, o kapitale zakładowym
600 000,00 zł, opłaconym w całości zwana dalej YetiPay.

II. Niniejszy Regulamin reguluje działanie programu Donacji YetiPay umożliwiającego podmiotom prowadzącym nieodpłatnie wszelkiego rodzaju działalność społecznie pożyteczną przyjmowanie darowizn z wykorzystaniem serwisu YetiPay. Udział w programie Donacji YetiPay rozpoczyna się z chwilą założenia konta Odbiorcy Donacji w serwisie.

III. Definicje:

Dzień Roboczy dzień inny niż sobota oraz inny niż dzień ustawowo wolny od pracy, w którym YetiPay prowadzi swoją działalność.
Konto Odbiorcy Donacjiwyszczególniona dla Odbiorcy Donacji podstrona Serwisu, na której zamieszczone są informacje o przeprowadzonych Transakcjach, wysokości Salda Konta oraz inne informacje umieszczone przez YetiPay.
Portalstrona internetowa prowadzona przez Odbiorcę Donacji, za pomocą której prowadzi, promuje lub informuje o prowadzonej przez siebie działalności i na której ogłasza zaproszenie do składania darowizn.
Saldo Kontaustalona dla celów ewidencyjnych różnica między kwotą środków udostępnionych Odbiorcy Donacji w wyniku zlecenia przez Użytkowników Transakcji a kwotą środków wypłaconych Odbiorcy Donacji, kwotą zwrotów środków YetiPay lub Użytkownikom w trybie określonym w Regulaminie oraz kwotą opłat i wynagrodzenia pobieranych przez YetiPay.
Serwisserwis internetowy prowadzony przez YetiPay dostępny pod adresem www.yetipay.pl, za pomocą którego Użytkownik dokonuje Transakcji na rzecz Odbiorcy Donacji. Serwis oraz usługi świadczone przez YetiPay z wykorzystaniem serwisu nie stanowią przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych ani wydawania i rozliczania pieniądza elektronicznego.
Transakcjadokonana przez Użytkownika darowizna na rzecz Odbiorcy Donacji z wykorzystaniem Serwisu.
Regulaminniniejszy regulamin
Użytkownikosoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie zgodnie z regulaminem Serwisu, dokonująca Transakcji na rzecz Odbiorcy Donacji
Wezwaniewezwanie YetiPay przez Odbiorcę Donacji do zwiększenia Salda Konta kwotą Transakcji.

§ 1 DZIAŁALNOŚĆ ODBIORCY DONACJI

1. Odbiorca Donacji oświadcza, że:

a. prowadzi działalność charytatywną, wydawniczą lub inną polegającą na nieodpłatnym świadczeniu dóbr lub usług na rzecz ogółu, określonych społeczności lub jednostek ,

b. na wsparcie działalności określonej w pkt a. przyjmuje dobrowolne darowizny nie powiązane bezpośrednio z żadnym świadczeniem zwrotnym na rzecz darczyńcy,

2. Odbiorca Donacji oświadcza, że jego działalność nie narusza przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich, w szczególności:

a. nie wiąże się z propagowaniem treści obscenicznych lub wulgarnych,

b. nie nawołuje do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, nie obraża uczuć religijnych oraz nie kwestionuje bezwyznaniowości,

c. nie propaguje ideologii nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz nie kwestionuje prawdy historycznej,

d. nie godzi w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,

e. nie narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz praw autorskich i praw pokrewnych,

f. nie promuje, nie zachęca oraz nie instruuje w zakresie działań przestępczych,

g. nie narusza prywatności Użytkownika lub osób trzecich,

h. nie dotyczy dystrybucji przedmiotów kultu religijnego o charakterze sekciarskim lub nazistowskim,

i. nie dotyczy dystrybucji leków na receptę, wyrobów tytoniowych, broni i noży, narkotyków, alkoholu,

j. nie dotyczy dystrybucji dekoderów telewizji kablowej i satelitarnej.

k. nie dotyczy gier hazardowych prowadzonych niezgodnie z przepisami prawa, w szczególności nie dotyczą gier hazardowych prowadzonych przez podmioty nie posiadające odpowiedniego zezwolenia lub nie dotyczą gier hazardowych prowadzonych na stronach internetowych, wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą

3. Odbiorca Donacji zobowiązuje się zapewnić, iż przez cały okres obowiązywania Regulaminu w Portalu oraz w ramach działalności Odbiorcy Donacji nie są oferowane dobra, treści i usługi niespełniające wymogów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się na bieżąco monitorować nienaruszanie przez dobra, usługi lub treści zamieszczone w Portalu zakazów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym wobec dóbr, usług lub treści otrzymanych od osób trzecich lub zamieszczonych w Portalu w imieniu lub na rzecz osób trzecich lub zamieszczanych w Portalu przez osoby trzecie. Odbiorca Donacji ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za wykonanie obowiązków określonych w zdaniu poprzedzającym, bez względu na przyczynę naruszenia lub zawinienie Odbiorcy Donacji lub świadomość naruszeń po stronie Odbiorcy Donacji.

4. YetiPay oświadcza, że nie weryfikuje działalności Odbiorcy Donacji ani treści publikowanych przez Odbiorcę Donacji na Portalu. Jednakże YetiPay zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli takich usług w celu stwierdzenia ich zgodności z przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz niniejszą Umową. YetiPay nie jest zobowiązany do uprzedniego powiadamiania Odbiorcy Donacji o przeprowadzeniu takiej kontroli.

5. Odbiorca Donacji zobowiązuje się do przyjmowania jedynie Transakcji związanych z prowadzoną przez Odbiorcę Donacji działalnością

6. Odbiorca Donacji wykonując swoją działalność zobowiązuje się nie żądać od Użytkowników ani w inny sposób nie gromadzić danych potrzebnych do skorzystania z Serwisu przez Użytkownika. W razie uzyskania dostęp do tych danych Odbiorca Donacji zobowiązuje się do niekorzystania z nich, nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym oraz niezwłocznego usunięcia.

§ 2 SERWIS I OPROGRAMOWANIE

1. Odbiorca Donacji ma prawo do oferowania korzystania z Serwisu we wszystkich Portalach, do których przysługują mu prawa i które spełniają wymogi Regulaminu.

2. Na żądanie YetiPay Odbiorca Donacji ma obowiązek przedstawić wykaz wszystkich swoich Portali, w których oferuje korzystanie z Serwisu wraz z informacjami na temat oferowanych na tych Portalach sposób dóbr i usług.

3. YetiPay oświadcza, że:

a. posiada wszelkie prawa do Serwisu, który jest pozbawiony wad prawnych i fizycznych,

b. jest w posiadaniu odpowiednich środków technicznych i finansowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności obsługiwania Transakcji pomiędzy Użytkownikiem i Odbiorcą Donacji.

4. YetiPay udostępnia Odbiorcy Donacji w Serwisie interfejs umożliwiający niezbędną komunikację pomiędzy Portalem a Serwisem w zakresie i na zasadach określonych w Umowie, w szczególności dostęp Odbiorcy Donacji do Konta Odbiorcy Donacji.

5. YetiPay nie jest zobowiązany do przeprowadzenia wdrożenia integracji Serwisu z oprogramowaniem i system teleinformatycznym Odbiorcy Donacji.

6. YetiPay zobowiązuje się do zapewnienia Odbiorcy Donacji bezpłatnej pomocy technicznej związanej z bieżącą obsługą Serwisu. Bieżąca obsługa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie obejmuje czynności opisanych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

7. Odbiorca Donacji upoważnia YetiPay do zapoznawania się z danymi przesyłanymi za pośrednictwem Serwisu YetiPay zgodnie ze specyfikacją Serwisu.

8. Odbiorca Donacji zobowiązuje się nie korzystać z Serwisu oraz zapobiegać korzystaniu z niego w celu złamania lub obejścia prawa, reguł uczciwego obrotu oraz Regulaminu. W przypadku uzyskania w jakikolwiek sposób wiadomości o takim użyciu Serwisu lub próbach takiego użycia Serwisu, Odbiorca Donacji jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym YetiPay oraz przekazać dane osób odpowiedzialnych, jeżeli takie dane posiada.

9. Odbiorca Donacji zobowiązany jest powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i integralności Serwisu, w tym instalowania lub umożliwiania instalacji tylnych wejść, luk bezpieczeństwa lub modyfikacji interfejsu, a także zapewnić bezpieczeństwo i integralność Portalu na poziomie odpowiednim dla przetwarzania danych o Transakcjach oraz niezwłocznie informować YetiPay o wszystkich incydentach bezpieczeństwa, które mogą mieć wpływ na działanie interfejsu lub jego integrację z Serwisem.

10. YetiPay jest uprawniony do dokonywania w Serwisie, bez uprzedniego poinformowania Odbiorcy Donacji, wszelkich modyfikacji, których celem jest:

a. wzrost poziomu bezpieczeństwa,

b. zwiększenie ochrony danych osobowych,

c. poprawa funkcjonalności,

d. dostosowanie działalności Serwisu do zmian w zakresie sytuacji na rynku usług płatniczych oraz zmian na gruncie prawnym.

11. YetiPay jest uprawnione do okresowego wyłączania lub ograniczania dostępności usług w ramach Serwisu w celu jego rozbudowy, konserwacji lub dokonania napraw, w miarę możliwości za uprzedzeniem Odbiorcy Donacji.

12. W razie powzięcia przez YetiPay uzasadnionego podejrzenia, w szczególności otrzymania wiarygodnej wiadomości, lub otrzymania urzędowego zawiadomienia o:

a. naruszeniu lub możliwości naruszenia przez Odbiorcę Donacji postanowień Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego, w tym oferowania przez Odbiorcę Donacji dóbr, usług lub treści niespełniających wymogów określonych w § 2 ust. 2 Regulaminu,

b. naruszeniu przez Odbiorcę Donacji zobowiązania określonego w ust. 8 lub 9 niniejszego paragrafu,

c. nieuprawnionym użyciu Serwisu przez Odbiorcę Donacji lub osobę trzecią działającą w porozumieniu lub za wyraźnym bądź dorozumianym przyzwoleniem Odbiorcy Donacji,

d. działaniach lub zaniechaniach Odbiorcy Donacji stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa lub integralności Serwisu lub że w Portalu Odbiorcy Donacji doszło do incydentu bezpieczeństwa,

YetiPay jest uprawniony do natychmiastowego i bez uprzedzenia:

a. wstrzymania realizacji Transakcji na rzecz Odbiorcy Donacji, lub

b. zablokowania dostępności Serwisu dla Odbiorcy Donacji, w szczególności zablokowania dostępu Odbiorcy Donacji do Konta Odbiorcy Donacji, lub

c. wstrzymania możliwości pomniejszania przez Odbiorcę Donacji Salda Konta poprzez dokonywanie wypłat.

13. YetiPay jest uprawnione do:

a. podejmowania czynności w celu identyfikacji Odbiorcy Donacji i stosowania uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości w celu uzyskania przez YetiPay danych dotyczących tożsamości Odbiorcy Donacji, w tym ustalania struktury własności i zależności Odbiorcy Donacji. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym YetiPay może podejmować również w celu ustalenia beneficjenta rzeczywistego wobec Odbiorcy Donacji w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

b. bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych z Odbiorcą Donacji, w tym badania przeprowadzanych Transakcji w celu zapewnienia, że przeprowadzane Transakcje są zgodne z wiedzą YetiPay o Odbiorcy Donacji i profilem jego działalności oraz z ryzykiem, a także do badania źródła pochodzenia wartości majątkowych;

c. uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Odbiorcę Donacji charakteru stosunków gospodarczych;

d. uzyskania wszelkich informacji pozwalających YetiPay dokonać pełnej oceny Transakcji w celu zastosowania środków, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, w tym danych i informacji o Użytkownikach posiadanych przez Odbiorcę Donacji, chyba że przepisy prawa wyłączają lub ograniczają taką możliwość.

14. Odbiorca Donacji zobowiązuje się udzielać YetiPay wszystkich informacji, których YetiPay zażąda w wyniku wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu w terminie określonym przez YetiPay każdorazowo w wezwaniu. Na żądanie YetiPay Odbiorca Donacji złoży stosowne oświadczenie w formie pisemnej.

15. W celu wykonania uprawnień, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu YetiPay może żądać wedle swojego wyboru, w szczególności:

a. odpisu z KRS w przypadku Odbiorcy Donacji będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej,

b. przedłożenia do wglądu i wykonania kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości w przypadku Odbiorcy Donacji będącego osobą fizyczną lub osób fizycznych działających za Odbiorcę Donacji,

c. przedłożenia do wglądu i wykonania kopii decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,

d. żądania dodatkowych dokumentów lub oświadczeń poświadczających tożsamość Odbiorcy Donacji lub osób fizycznych działających za Odbiorcę Donacji,

e. rocznego sprawozdania finansowego.

16. Odbiorca Donacji upoważnia YetiPay przez cały okres obowiązywania Regulaminu, a także po jej ustaniu, do przechowywania i bieżącego aktualizowania informacji o Odbiorcy Donacji uzyskanych przez YetiPay zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

17. Odbiorca Donacji zobowiązuje się natychmiastowo powiadomić YetiPay o każdej stwierdzonej awarii lub nieprawidłowości w działaniu Serwisu.

18. Korzystanie przez Odbiorcę Donacji z Serwisu wymaga przeprowadzenia identyfikacji Odbiorcy Donacji zgodnie z wymogami przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu według metody wybranej przez YetiPay spośród dopuszczonych przez te przepisy, w szczególności poprzez otrzymanie od Odbiorcy Donacji przelewu z rachunku bankowego, którego dane są zgodne z danymi Odbiorcy Donacji wskazanymi przez Odbiorcę Donacji wobec YetiPay. YetiPay przysługuję wyłączna kompetencja oceny prawidłowości identyfikacji Odbiorcy Donacji.

§ 3 WYNAGRODZENIE I OPŁATY

1. Odbiorca Donacji zobowiązany jest do płacenia YetiPay wynagrodzenia i opłat.

2. Wynagrodzenie YetiPay, w tym stawki prowizji YetiPay od Transakcji oraz wysokość i podstawę naliczania innych opłat, określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Należności YetiPay są powiększane o podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

4. Wynagrodzenie za korzystanie przez każdą ze Stron ze znaku towarowego, oznaczeń handlowych oraz materiałów informacyjnych drugiej Strony uwzględnione jest w wynagrodzeniu, o którym mowa w niniejszym paragrafie.

5. Odbiorca Donacji nie jest uprawniony do potrącania swojej wierzytelności wobec YetiPay z wierzytelnością YetiPay wobec Odbiorcy Donacji.

§ 4 ZMIANA WYSOKOŚCI SALDA

1. YetiPay obsługuje Wezwania przekazywane przez Odbiorcę Donacji do YetiPay na skutek wydania przez Użytkownika dyspozycji przeprowadzenia Transakcji.

2. YetiPay jest uprawnione do odmowy realizacji Transakcji, jeżeli

a. odmówiło Użytkownikowi wykonania Transakcji na podstawie wiążących YetiPay i Użytkownika postanowień umów i regulaminów, w szczególności jeżeli saldo konta tego Użytkownika nie wystarcza na pokrycie kwoty Transakcji;

b. przeprowadzenie Transakcji lub zwiększenie Salda Konta jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem lub przeznaczeniem Serwisu;

c. dane podane przez Użytkownika nie odpowiadają danym wprowadzonym do Serwisu przez Odbiorcę Donacji lub danym wymaganym przez YetiPay.

3. Odbiorca Donacji zobowiązuje się do przyjmowania darowizn z wykorzystaniem Serwisu na wszystkich Portalach na których prowadzi/opisuje swoje działalność.

4. YetiPay jest uprawnione w każdym czasie do weryfikacji prawidłowości ustalenia Salda Konta i jego korekty. Jeśli weryfikacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wykaże, że:

a. Saldo Konta zostało ustalone przez YetiPay w wysokości wyższej niż ustalona zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Odbiorca Donacji zobowiązuje się zwrócić YetiPay środki w wysokości różnicy pomiędzy wysokością Salda Konta ustaloną przez YetiPay a wysokością Salda Konta ustaloną zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

b. Saldo Konta zostało ustalone przez YetiPay w wysokości niższej niż ustalona zgodnie z postanowieniami Regulaminu, YetiPay ustala Saldo Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5. Zwrot kwoty opisanej w ust. 5 pkt a niniejszego paragrafu następuje w trybie określonym w § 5 ust. 7 i 8 Regulaminu.

6. YetiPay potrąca wierzytelności wobec Odbiorcy Donacji z wierzytelnościami Odbiorcy Donacji wobec YetiPay bezpośrednio po powstaniu wierzytelności po stronie YetiPay, co uwzględniane jest w Saldzie Konta. W szczególności wierzytelności YetiPay wobec Odbiorcy Donacji z tytułu wynagrodzenia i opłat związanych z Transakcją mogą być potrącane z roszczeniem Odbiorcy Donacji o zapłatę kwoty Transakcji wobec YetiPay.

7. Jeżeli wierzytelność YetiPay wobec Odbiorcy Donacji jest wyższa niż Saldo Konta, YetiPay może wezwać Odbiorcę Donacji do zapłaty YetiPay należności w sposób określony w wezwaniu, w szczególności na rachunek bankowy YetiPay, w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od doręczenia wezwania w sposób umożliwiający Odbiorcy Donacji zapoznanie się z nim.

8. Na żądanie Odbiorcy Donacji, YetiPay wypłaca Odbiorcy Donacji kwotę równą Saldzie Konta z momentu uruchomienia żądania w Koncie Odbiorcy Donacji. W wyniku wypłaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, YetiPay zmniejsza Saldo Konta o kwotę równą tej wypłacie pomniejszona o 1 zł opłaty manipulacyjnej.

9. YetiPay dokonuje wypłaty, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu przelewem bankowym na rachunek Odbiorcy Donacji podany przez Odbiorcę Donacji w Serwisie i zweryfikowany zgodnie z procedurą opisaną w §2 ust. 19.

10. Odbiorca Donacji nie może wykorzystać Salda Konta do dokonywania zapłaty u innych podmiotów korzystających z Serwisu.

11. YetiPay zobowiązuje się udostępniać na Koncie Odbiorcy Donacji na bieżąco informacje o obsłużonych w tym dniu Wezwaniach oraz zmianie Salda Konta wynikającej z obsłużenia tych Wezwań, pobrania wynagrodzenia i opłat, zwrotów środków YetiPay lub Użytkownikom w trybie określonym w Regulaminie oraz wypłat, o których mowa w ust. 9, nie później niż do końca Dnia Roboczego, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zmianą Salda Konta, a jeżeli zdarzenie skutkujące zmianą Salda Konta nastąpiło w dzień inny niż Dzień Roboczy – do końca pierwszego następnego Dnia Roboczego.

12. Odbiorca Donacji zobowiązuje się monitorować na bieżąco za pomocą Konta Odbiorcy Donacji proces wysyłania Wezwań, obsługi Wezwań przez YetiPay oraz zmiany Salda Konta.

§ 5 TRANSAKCJE ZAKWESTIONOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

1. W razie zakwestionowania przez Użytkownika Transakcji, w szczególności zgłoszenia przez Użytkownika reklamacji, z powołaniem na nieuprawnione użycie Serwisu lub niewykonanie, względnie wykonanie Transakcji niezgodnie z poleceniem Użytkownika, Strony przyjmują rozkład odpowiedzialności w związku z taką Transakcją zgodnie z ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

2. Odbiorcę Donacji obciążają zakwestionowane Transakcje nieobjęte ust. 3 niniejszego paragrafu, w szczególności:

a. Transakcje zrealizowane wskutek naruszenia przez Odbiorcę Donacji obowiązków wynikających z należytej staranności Odbiorcy Donacji mających na celu zapobieganie nieuprawnionemu użyciu lub ograniczeniu skutków nieuprawnionego użycia Serwisu, w szczególności niepodjęcia wszystkich środków pozostających w gestii Odbiorcy Donacji przeciwdziałających poznaniu przez osoby trzecie informacji służących Użytkownikowi do dokonywania Transakcji lub przejęciu urządzeń wykorzystywanych do tego celu,

b. Transakcje niezlecone przez Użytkownika lub o treści innej niż zleconej przez Użytkownika, jeśli do nieprawidłowych Transakcji doszło z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy Donacji,

c. Transakcje w inny sposób błędnie zrealizowane przez Odbiorcę Donacji.

3. YetiPay obciążają zakwestionowane Transakcje:

a. zrealizowane wskutek naruszenia przez YetiPay lub Użytkownika obowiązków wynikających z należytej staranności YetiPay lub Użytkownika, mających na celu zapobieganie nieuprawnionemu użyciu lub ograniczeniu skutków nieuprawnionego użycia Serwisu, w tym urządzeń wykorzystywanych do korzystania z Serwisu, w szczególności niepodjęcia wszystkich środków, pozostających w gestii YetiPay lub Użytkownika, przeciwdziałających poznaniu przez osoby trzecie informacji służących Użytkownikowi do dokonywania Transferów lub przejęciu urządzeń wykorzystywanych do tego celu,

b. Transakcji doszłych do skutku z przyczyn leżących po stronie YetiPay lub Użytkownika.

4. Rozkład odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu obejmuje również naprawienie szkód powstałych po stronie Użytkownika, których naprawienia Użytkownik dochodzi.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. YetiPay odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i bezpieczeństwo realizowanych za jego pośrednictwem Transakcji.

2. YetiPay nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęty skutkami prawnymi czynności prawnych podejmowanych przez Użytkownika i Odbiorcę Donacji. Odbiorca Donacji ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą informacji, które publikuje o swojej działalności oraz za wszelkie deklaracje i publiczne przyrzeczenia, jakie formułuje w informacjach zachęcających do dobrowolnych darowizn (przeprowadzania Transakcji).

3. YetiPay odpowiada za wadliwe funkcjonowanie Serwisu powstałe w skutek okoliczności, za które YetiPay ponosi odpowiedzialność. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wskazania przez Odbiorcę Donacji błędnych danych związanych z Transakcją.

4. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za dobra, usługi oraz treści zamieszczone w Portalu, a także za ich rodzaj, gatunek i jakość.

5. Odbiorca Donacji nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronie internetowej Serwisu.

6. Odbiorca Donacji zobowiązuje się zwolnić YetiPay z obowiązku świadczenia z tytułu jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wnoszonych przeciwko YetiPay przez osoby trzecie, które będą wynikały lub będą związane z naruszeniem przez Odbiorcę Donacji obowiązków wynikających z Regulaminu, w szczególności w związku z wprowadzeniem Użytkownika w błąd co do charakteru działalności Odbiorcy Donacji oraz przeznaczenia środków uzyskanych w ramach Transakcji. W ramach zwolnienia YetiPay od obowiązku świadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Odbiorca Donacji pokryje w szczególności:

a. koszty postępowania,

b. kwoty ewentualnych odszkodowań i uzasadnione koszty obsługi prawnej wynikające z wyroku sądowego lub ugody zawartej z osobą trzecią, bądź uznania przez YetiPay danego roszczenia.

7. W zakresie, w jakim zwolnienie z obowiązku świadczenia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, nie będzie możliwe lub też w jakim YetiPay poniesie innego rodzaju szkody niż związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec osób trzecich, Odbiorca Donacji będzie zobowiązany do naprawienia poniesionej przez YetiPay szkody w pełnej wysokości.

8. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za skutki, w tym również szkody poniesione przez Odbiorcę Donacji lub Użytkowników, które powstały w wyniku:

a. niedostępności lub awarii infrastruktury YetiPay, której nie dało się uniknąć mimo dochowania należytej staranności ze strony YetiPay,

b. zdarzeń mających znamiona siły wyższej,

c. działania lub zaniechania osób, za które YetiPay nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, działalności hakerów i innych osób trzecich zmierzających do uzyskania dostępu do Serwisu i środków w nim zgromadzonych w sposób niezgodny z prawem.

9. YetiPay nie jest odpowiedzialny za skutki działań podejmowanych w związku z § 2 ust. 12 niniejszego Regulaminu po stronie Odbiorcy Donacji lub Użytkownika oraz skutki działań podejmowanych wobec Użytkownika na podstawie postanowień łączących YetiPay i Użytkownika umów, regulaminów lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności za szkody powstałe z tego tytułu po stronie Odbiorcy Donacji lub Użytkownika. W razie podjęcia czynności w oparciu o przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu Odbiorca Donacji może dochodzić naprawienia szkód od Skarbu Państwa.

10. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za niedojście lub opóźnienie w realizacji przelewu środków na rachunek Odbiorcy Donacji wynikłe z przyczyn powstałych po przyjęciu przez bank YetiPay polecenia przelewu lub z przyczyn niezależnych od YetiPay. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Odbiorcę Donacji nieprawidłowych lub niekompletnych danych uniemożliwiając wykonanie przelewu bankowego.

11. Odpowiedzialność Stron jest ograniczona do rzeczywistych strat.

§ 7 REKLAMACJE

1. YetiPay rozpatruje reklamacje dotyczące Transakcji dokonanych za pomocą Serwisu zgłoszone przez Odbiorcę Donacji (odbiorcę Transakcji), Użytkownika (płatnika) oraz potencjalnego Użytkownika (potencjalnego płatnika), zwanych dalej reklamującymi.

2. Proces rozpatrywania reklamacji podejmowany jest niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji i przeprowadzony jest rzetelnie, wnikliwie i terminowo, z zachowaniem obiektywizmu oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.

3. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez reklamującego podane są w niniejszym dokumencie, a także udostępniane są na stronie internetowej YetiPay, a także w formie pisemnej w siedzibie YetiPay.

4. YetiPay może samodzielnie zakwestionować Transakcję jeśli stwierdzi zachodzenie przesłanek złożenia reklamacji przez Użytkownika, w tym z powołaniem na posłużenie się instrumentem płatniczym przez osobę nieuprawnioną lub nienależyte wykonanie Transakcji, bez względu na zachowanie Użytkownika. Uprawnienie YetiPay do zakwestionowania Transakcji wygasa w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Transakcją Użytkownika.

5. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć:

a. w formie pisemnej:

i. przesyłką pocztową na adres: YetiPay Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1 lok. 25, 00-020 Warszawa, lub

ii. bezpośrednio w siedzibie YetiPay;

b. w formie elektronicznej:

i. wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres kontakt@yetipay.pl, lub

ii. poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.yetipay.pl/kontakt.html;

c. w formie ustnej:

i. telefonicznie pod numerem +48 22 242 86 60 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta reklamujący), lub

ii. osobiście do protokołu w trakcie wizyty reklamującego w siedzibie YetiPay

– w godzinach od 9:00 do 16:30 między poniedziałkiem a piątkiem, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Jeśli reklamujący stwierdza nieprawidłowość w działaniu Serwisu, w tym dotyczącą nieautoryzowanej, niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej Transakcji, reklamujący zobowiązuje się zgłosić YetiPay stwierdzone nieprawidłowości w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu, w którym reklamujący nieprawidłowość zauważył lub mógł z łatwością zauważyć. YetiPay wyjaśnia, że złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez reklamującego zastrzeżeń może ułatwić i wpłynąć na szybsze oraz rzetelne rozpatrzenia reklamacji przez YetiPay.

7. Reklamacja może zostać złożona także przez pełnomocnika. Jednakże z uwagi na to, że odpowiedź na reklamację może zawierać informacje objęte tajemnicą zawodową, o której mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa powinien zostać poświadczony urzędowo albo przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego, a nadto w pełnomocnictwie powinna zostać zawarta klauzula upoważniającą pełnomocnika do uzyskania w imieniu mocodawcy informacji chronionych wskazaną tajemnicą zawodową.

8. Reklamacja Transakcji przekazana przez Użytkownika do YetiPay powinna zawierać co najmniej: numer Transakcji, kwotę Transakcji, datę Transakcji a także, adres email który został podany w zleceniu płatniczym, a także powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w Transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego. W przypadku reklamacji dotyczących potencjalnego Użytkownika, reklamacja powinna określać dane Transakcji której dotyczyła odmowa wykonania usługi przez YetiPay, imię i nazwisko potencjalnego Użytkownika, jego adres email, datę zdarzenia którego dotyczy reklamacji, opis tego zdarzenia oraz uzasadnienie reklamacji.

9. YetiPay dokonuje weryfikacji, czy reklamacja spełnia wymogi określone w niniejszym paragrafie. W ramach weryfikacji reklamacji YetiPay jest uprawniona do zwrócenia się o uzupełnienie reklamacji w terminie 14 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu - YetiPay jest uprawniona do odrzucenia reklamacji z powodu niezachowania tych wymogów (odrzucenie reklamacji stanowi odmowę uwzględnienia reklamacji).

10. YetiPay w terminie 3 dni roboczych od otrzymania reklamacji, potwierdza fakt jej otrzymania w formie informacji wysłanej na adres e-mail wskazany w reklamacji. W przypadku gdy YetiPay w ramach weryfikacji czy reklamacja spełnia wymogi określone przez niniejszą Umowę, zwróci się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie, takie wezwanie do uzupełniania reklamacji uznaje się również za potwierdzenie otrzymania reklamacji. Na wyraźne żądanie osoby składającej reklamację, pod warunkiem podania przez nią niezbędnych danych osobowych i kontaktowych, YetiPay potwierdza fakt otrzymania reklamacji w formie pisemnej, przy czym w takim przypadku dla zachowania powyższego terminu, wystarczy wysłanie przesyłki listem poleconym.

11. Reklamujący zobowiązany jest udzielić YetiPay wyjaśnień i pomocy w sprawach reklamacyjnych związanych z obsługą Transakcji, jeśli udzieleniu wyjaśnień lub pomocy nie sprzeciwiają się przepisy obowiązującego prawa. Reklamujący udziela wyjaśnień w terminie 14 dni od wezwania YetiPay.

12. YetiPay rozstrzyga w przedmiocie reklamacji na podstawie okoliczności reklamowanej Transakcji na zasadach określonych w umowach zawartych przez YetiPay z Dostawcami oraz przepisach prawa. YetiPay przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględnia w równym stopniu słuszne interesy Użytkownika (także potencjalnego Użytkownika), YetiPay oraz Dostawcy.

13. YetiPay rozstrzyga reklamację (udziela odpowiedzi na reklamację) bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od otrzymania kompletnej reklamacji przez YetiPay, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie - nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających udzielenie odpowiedzi w tym terminie, YetiPay przekazuje osobie składającej reklamację, w formie przewidzianej dla odpowiedzi na reklamację, informację zawierającą:

a. wyjaśnienie przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu;

b. wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy;

c. wskazanie przewidywanego termin udzielenia odpowiedzi, nie dłuższego jednak niż 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

14. Odpowiedź na reklamację udzielana w formie pisemnej powinna zostać w całości sporządzona przy użyciu czcionki, której czytelność odpowiada czytelności czcionki Times New Roman 12 pkt, a na uzasadnione żądanie osoby składającej reklamację - przy użyciu większej czcionki.

15. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w sposób przystępny i zrozumiały oraz zawierać w szczególności:

a. informację o dniu złożenia reklamacji;

b. rozstrzygnięcie o wyniku rozpatrzenia reklamacji;

c. wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich postanowień Regulaminu, umowy oraz stosownych przepisów prawa, a jeśli to możliwe także z przytoczeniem ich brzmienia, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów - w przypadku reklamacji złożonej przez konsumenta;

d. dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego YetiPay, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska;

e. określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą reklamującego zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.

Ponadto w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać:

f. uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów;

g. pouczenie o możliwości i sposobie odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację;

h. pouczenie o możliwości i sposobie skorzystania z formy pozasądowego rozwiązywania sporów, wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

16. Reklamujący podając w reklamacji adres e-mail wnosi i wyraża zgodę na to, że YetiPay udzieli odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej, na ten adres e-mail wskazany w reklamacji. Jednakże na wyraźne żądanie osoby składającej reklamację, pod warunkiem podania przez nią niezbędnych danych osobowych i kontaktowych, YetiPay udziela odpowiedz na reklamację w formie pisemnej, a na wniosek reklamującego - za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym w takim przypadku dla zachowania terminu rozstrzygnięcia reklamacji, wystarczy wysłanie przesyłki listem poleconym.

17. YetiPay dopuszcza możliwość złożenia przez podmiot reklamujący odwołania od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację, poprzez złożenie w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację wniosku o ponowne rozpatrzenie reklamacji. Do wniosku o ponowne rozpatrzenia reklamacji oraz odpowiedzi na ten wniosek stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5, 7-16, przy czym w odpowiedzi na wniosek zamiast pouczenia o którym mowa w ust. 15 pkt g. zawarte jest pouczenie o możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego, zaś w przypadku osób składających reklamację będących konsumentami także o możliwości zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta.

18. Każda reklamacja rozpatrzona będzie w sposób rzetelny, wnikliwy i terminowy, po przeanalizowaniu wszystkich informacji i dokumentów przekazanych w skardze, a także informacji i dokumentów będących w posiadaniu YetiPay oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, informacji i dokumentów będących w posiadaniu innych podmiotów.

19. W razie odmowy udzielenia wyjaśnień lub pomocy względnie nieudzielenia wyjaśnień lub pomocy, w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia Dostawcy wezwania do udzielenia wyjaśnień lub pomocy, YetiPay kierując się zasadami opisanym w ust. 18 dokona oceny jakie znaczenie nadać takiej odmowie, a w szczególności może w takim przypadku uznać brak takich wyjaśnień lub dokumentów za uznanie przez Dostawcę twierdzeń Użytkownika i wobec tego rozstrzygnąć reklamację na korzyść Użytkownika.

20. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji na korzyść Użytkownika, YetiPay udostępnia Odbiorcy Donacji na jego żądanie podstawy rozstrzygnięcia.

21. Zakończone postępowanie reklamacyjne może zostać wznowione, a rozstrzygnięcie zmienione w razie ujawnienia nowych okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie reklamacji. YetiPay informuje jednakże, że po upływie okresu 5 lat od zakończenia postępowania może zaprzestać dalszego przechowywania dokumentacji dotyczącej złożonych reklamacji.

22. Niezależnie od reklamacji o której mowa w powyższych postanowieniach, Użytkownik lub potencjalny Użytkownik może wnieść do Komisji Nadzoru Finansowego jako organu sprawującego nadzór na działalnością YetiPay, skargę na działanie YetiPay, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa.

23. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, spór między reklamującym a YetiPay może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego:

a. prowadzonego przez Rzecznika Finansowego (https://rf.gov.pl/), zgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Postępowanie wszczyna się na wniosek reklamującego. Jeżeli Rzecznik Finansowy nie odmówi rozpatrzenia sporu, udział YetiPay w tym postępowaniu jest obowiązkowy;

b. prowadzonego przez sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny).

24. Postępowanie o którym mowa w ust. 25 może być także zainicjowane za pośrednictwem platformy ODR o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poprzez wskazanie Rzecznika Finansowego lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego jako podmioty ADR (tj. organu rozstrzygającego spór). Platforma ODR dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/

25. Zamiast składać wniosek o wszczęcie postępowania o którym mowa w 25 lit. a., reklamujący po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, może wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy w poreklamacyjnym postępowaniu interwencyjnym.

26. Podmiot składający reklamację może również wystąpić z powództwem do sądu powszechnego miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, którym zasadniczo jest sąd powszechny właściwy dla siedziby strony pozwanej, czyli w przypadku pozwu skierowanego przeciwko YetiPay sądem tym jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Podmiotem pozwanym w takim przypadku powinien być YetiPay, którego dane zostały szczegółowo wskazane w treści odpowiedzi na reklamację.

§ 8 ZNAKI TOWAROWE I DZIAŁANIA PROMOCYJNE

1. YetiPay oświadcza, że przysługują mu pełne i wyłączne prawa do znaku towarowego YetiPay.

2. YetiPay upoważnia Odbiorcę Donacji do korzystania ze znaku towarowego YetiPay, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, oraz materiałów informacyjnych o Serwisie w zakresie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Odbiorca Donacji ma obowiązek zamieścić na głównej stronie internetowej każdego swojego Portalu, za pośrednictwem którego można korzystać z usług YetiPay, znak towarowy YetiPay, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z informacją o możliwości dokonywania Transakcji przy użyciu Serwisu. Odbiorca Donacji może posługiwać się znakiem towarowym YetiPay oraz materiałami informacyjnymi wyłącznie w celu informowania Użytkowników o współpracy Odbiorcy Donacji z YetiPay i zasadach przeprowadzania Transakcji. Odbiorca Donacji nie może:

a. zmieniać znaków towarowych YetiPay,

b. prezentować znaków towarowych YetiPay w taki sposób, który mógłby sugerować jakiekolwiek związki między YetiPay a Odbiorcą Donacji wychodzące poza ramy zakreślone niniejszym Regulaminem.

4. Znak towarowy YetiPay, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz materiały informacyjne są dostarczane przez YetiPay do pobrania online w odpowiednim dziale Serwisu.

5. Odbiorca Donacji oświadcza, że przysługują mu pełne i wyłączne prawa do znaków towarowych i innych oznaczeń używanych przez niego do oznaczania Portalu.

6. Odbiorca Donacji upoważnia YetiPay do:

a. używania znaków towarowych Odbiorcy Donacji, określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu poprzez umieszczenie ich we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych oraz na stronach internetowych YetiPay wraz ze wskazaniem Odbiorcy Donacji jako podmiotu korzystającego z usług YetiPay,

b. umieszczania we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych oraz na swoich stronach internetowych wykazu Portali oraz adresów www stron internetowych Odbiorcy Donacji, za pośrednictwem których można korzystać z usług YetiPay.

7. Znaki towarowe oraz inne oznaczenia Odbiorcy Donacji, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu dostarczane przez Odbiorcę Donacji drogą wiadomości e-mail w formacie uzgodnionym z YetiPay.

8. Czas obowiązywania uprawnień, o których mowa w ust. 2 i 6 niniejszego paragrafu Strony, ustalają na okres korzystania Odbiorcy Donacji z usługi YetiPay.

9. Udzielanie przez jedną ze Stron sublicencji na korzystanie ze znaku towarowego drugiej Strony wymaga jej zgody udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10. Wszelkie inne formy promocji lub reklamy prowadzone przez jedną ze Stron niniejszej Regulaminu przy wykorzystaniu znaków towarowych lub innych oznaczeń handlowych drugiej Strony wymagają jej zgody udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

11. Każda ze Stron zobowiązuje się chronić dobre imię drugiej Strony.

§ 9 Uczestnictwo w Programie Donacji YetiPay

1. Odbiorca Donacji ma prawo w każdym czasie zaprzestać udziału w Programie Donacji YetiPay, usuwając swoje konto z Serwisu. YetiPay może w każdym czasie z ważnych przyczyn, za powiadomieniem z wyprzedzeniem 14 dni, wykluczyć Odbiorcę Donacji z udziału w Programie Donacji YetiPay.

2. YetiPay może w każdym czasie wykluczyć Odbiorcę Donacji z Programu Donacji YetiPay ze skutkiem natychmiastowym, jeśli zaistnieje którakolwiek z wymienionych niżej okoliczności:

a. zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia zakazów, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu,

b. zachodzą przesłanki określone w § 2 ust. 12 Regulaminu,

c. Odbiorca Donacji zaprzestał wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań finansowych,

d. prawa przysługujące Odbiorcy Donacji z Regulaminu zostały zabezpieczone lub zajęte w postępowaniu sądowym na rzecz osoby trzeciej,

e. Odbiorca Donacji naruszył istotny obowiązek wynikający z Regulaminu,

f. Odbiorca Donacji w powtarzający się sposób narusza jakiekolwiek postanowienie Regulaminu,

g. kontrolę nad Odbiorcą Donacji, w rozumieniu art. 4 pkt. 4 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, przejął lub zamierza przejąć podmiot konkurencyjny w stosunku do YetiPay,

h. przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wymagają zarejestrowania którejkolwiek Transakcji.

3. Po zakończeniu uczestnictwa w Programie Donacji YetiPay Odbiorca Donacji zobowiązuje się zaprzestać natychmiast używania znaku towarowego YetiPay oraz materiałów promocyjnych utworzonych przez Odbiorcę Donacji zawierających znaki towarowe YetiPay. W terminie 7 dni od daty zakończenia uczestnictwa w Programie Donacji YetiPay Obiorca Donacji zwróci YetiPay lub rozporządzi według instrukcji YetiPay wszelkimi nośnikami, instrukcjami, opisami technicznymi i innymi materiałami związanymi z przekazaniem mu Oprogramowania, dostępu do Systemu YetiPay oraz nośnika zawierającego znak towarowy YetiPay, które Odbiorca Donacji posiada w dniu wygaśnięcia Regulaminu.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. YetiPay jest uprawniony do zmiany Regulaminu wraz z załącznikami z ważnych przyczyn z zastrzeżeniem, iż YetiPay jest zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia Odbiorcy Donacji o zmianie przy użyciu poczty elektronicznej. W przypadku braku sprzeciwu ze strony Odbiorcy Donacji, co do zmiany Regulaminu w terminie 10 Dni Roboczych od dojścia wiadomości poczty elektronicznej do serwera pocztowego Odbiorcy Donacji, przyjmuje się, iż Odbiorca Donacji wyraził zgodę na zmiany Regulaminu, w szczególności na naliczanie z tego tytułu opłat i wynagrodzenia zgodnie z informacją przekazaną przez YetiPay.

2. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia Regulaminu okażą się nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części z dowolnej przyczyny, inne postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

3. Odbiorca Donacji nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody YetiPay, przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Regulaminu na rzecz osób trzecich.

4. Jeśli termin zastrzeżony w niniejszej Umowie nie wskazuje, czy chodzi o Dni Robocze czy kalendarzowe, termin liczy się w dniach kalendarzowych.

5. Odbiorca Donacji wyraża zgodę na przeniesienie przez YetiPay całości lub części praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią.

6. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy właściwego prawa implementujące Dyrektywę 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego oraz Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością wyłączone jest stosowanie do Regulaminu przepisów o:

a. obowiązkach informacyjnych, w szczególności dotyczących obowiązków przedkontraktowych, przedtransakcyjnych, postransakcyjnych, dostarczania lub udostępniania informacji;

b. zmianach postanowień Regulaminu, w tym o zmianach stóp procentowych i kursów walutowych;

c. wypowiedzeniu Regulaminu;

d. opłatach, w szczególności o dopuszczalności pobierania opłat i ich wysokości oraz zwrocie opłat pobieranych okresowo;

e. zgodzie na przeprowadzenie transakcji płatniczej, w szczególności o wycofaniu takiej zgody;

f. powiadamianiu Odbiorcy Donacji o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych, w szczególności o terminie powiadomienia;

g. walucie wykonania transakcji płatniczej oraz przeliczeniu walut;

h. ciężarze dowodu, w szczególności o ciężarze dowodu, że transakcja płatnicza była autoryzowana lub że została wykonana prawidłowo oraz o sposobie i zakresie przeprowadzania dowodu;

i. odpowiedzialności, w szczególności o odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczych oraz za przekazanie zlecenia płatniczego;

j. zwrocie kwoty transakcji płatniczej autoryzowanej bez wskazania kwoty;

k. odwoływalności zleceń płatniczych;

l. działaniach Odbiorcy Donacji w przypadku niewykonanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej;

m. pozasądowych procedurach wnoszenia skarg i pozasądowych procedurach odszkodowawczych.

W miejsce przepisów wyłączonych wchodzą postanowienia Regulaminu, a dalej przepisy powszechnie obowiązującego prawa z wyjątkiem przepisów wyłączonych zgodnie z Regulaminem.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Regulaminu Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby YetiPay na moment wytoczenia powództwa lub złożenia wniosku do sądu.

6. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik:

Tabela opłat i prowizji

Co?opłata
przelew środków z konta YetiPay na rachunek własny1 zł
prowizja od pojedynczej donacji7%
Hej! Internet Explorer 6.0?
Mamy 2017! Najwyższy czas zaktualizować tę 16-letnią przeglądarkę ;)