YetiPay - strona główna

REGULAMIN YETIPAY ważny do 2021-11-18

W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery przyjmują znaczenia przypisane im poniżej:

Dostawca Podmiot, który zawarł z YetiPay umowę o przyjmowanie za pośrednictwem Serwisu zapłaty za oferowane przez siebie towary lub usługi.
Konto Użytkownika Wyodrębniona dla każdego Użytkownika podstrona Serwisu służąca do przeprowadzania Transakcji, na której zamieszczona jest informacja o Saldzie Konta, dane dotyczące Użytkownika, informacje dotyczące przeprowadzonych przez Użytkownika Transakcji oraz inne informacje udostępniane przez YetiPay.
Rachunek Użytkownika Rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika YetiPay na potrzeby korzystania z Serwisu.
Regulamin Niniejszy regulamin.
Saldo Konta Ustalana dla celów ewidencyjnych różnica między kwotą środków udostępnionych YetiPay przez Użytkownika na potrzeby Transakcji a kwotą Transakcji dokonanych przez Użytkownika oraz kwotą opłat pobranych przez YetiPay od Użytkownika.
Serwis Serwis YetiPay dostępny pod adresem www https://www.yetipay.pl
Transakcja Zapłata na rzecz Dostawcy dokonywana przez Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu lub przekazanie środków między Użytkownikami Serwisu
Tabela Opłat Dostępna pod adresem www https://www.yetipay.pl/oplaty.html aktualna wysokość prowizji i opłat naliczanych przez YetiPay za korzystanie z Serwisu oraz wykonywanie Transakcji
Udostępnienie środków Udostępnienie środków YetiPay na potrzeby wykonywania Transakcji zlecanych przez Użytkownika.
Użytkownik Osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie.
YetiPay YetiPay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-020, przy ul. Szpitalnej 1 lok. 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000384458, NIP: 118-20-64-436, REGON: 142908695, kapitał zakładowy wynoszący 600 000,00 zł, posługująca się adresem internetowym https://www.yetipay.pl oraz adresem poczty elektronicznej kontakt@yetipay.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w szczególności zasady Udostępniania środków przez Użytkowników na potrzeby korzystania z Serwisu oraz zasady dokonywania Transakcji.

2. Do korzystania z Serwisu wymagane jest:

a) posiadanie dostępu do urządzenia klasy PC z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,

b) włączenie obsługi plików typu cookies oraz javascript,

c) dostęp do ogólnodostępnej sieci Internet.

3. Świadczenie usług w ramach Serwisu na rzecz Użytkownika ma charakter nieodpłatny za wyjątkiem opłat określonych w niniejszym Regulaminie lub w Tabeli Opłat zgodnie z Regulaminem.

4. Użytkownik ponosi koszty transferu danych poprzez sieć Internet związanych z dostępem do Konta Użytkownika.

5. Przy korzystaniu z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do posiadania zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z niewykonaniem przez Użytkownika zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

6. Korzystanie z Serwisu następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a YetiPay, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych korzystającego.

7. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są pliki cookies dla celów identyfikacji Użytkownika w Serwisie oraz dla celów statystycznych.

8. Osoba korzystająca z Serwisu nie może przesyłać za jego pomocą treści o charakterze bezprawnym i ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec YetiPay jak i osób trzecich za wszelkie treści przesłane z wykorzystaniem Serwisu.

9. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nim treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie w celach zgodnych z jego przeznaczeniem oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone wykorzystywanie treści zawartych w Serwisie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody YetiPay, bez względu na szczególną ochroną zapewnianą przez przepisy prawa, w tym prawnoautorską.

§ 2 KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Serwis może być wykorzystywany do regulowania drobnych należności prywatnych oraz zapłaty za towary i usługi, w tym usługi multimedialne, które nie naruszają przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich, w szczególności:

a. nie zawierają treści obscenicznych lub wulgarnych,

b. nie nawołują do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, nie obrażają uczuć religijnych oraz nie kwestionują bezwyznaniowości,

c. nie propagują ideologii nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz nie kwestionują prawdy historycznej,

d. nie godzą w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,

e. nie naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz praw autorskich i praw pokrewnych,

f. nie promują, nie zachęcają oraz nie instruują w zakresie działań przestępczych,

g. nie zawierają informacji naruszających prywatność osób trzecich, w szczególności danych osobowych, adresów, numerów telefonów lub numerów kart płatniczych,

h. nie dotyczą przedmiotów kultu religijnego o charakterze sekciarskim lub nazistowskim,

i. nie dotyczą leków na receptę, wyrobów tytoniowych, broni i noży, narkotyków, alkoholu,

j. nie dotyczą dekoderów telewizji kablowej i satelitarnej.

k. nie dotyczą gier hazardowych prowadzonych niezgodnie z przepisami prawa, w szczególności nie dotyczą gier hazardowych prowadzonych przez podmioty nie posiadające odpowiedniego zezwolenia lub nie dotyczą gier hazardowych prowadzonych na stronach internetowych, wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Serwisu oraz zapobiegać korzystaniu z niego w celu złamania lub obejścia prawa, reguł uczciwego obrotu oraz Regulaminu. W przypadku uzyskania w jakikolwiek sposób wiadomości o takim użyciu Serwisu lub próbach takiego użycia Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym YetiPay oraz przekazać dane osób odpowiedzialnych, jeżeli takie dane posiada.

§ 3 UŻYTKOWNICY

1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest po dokonaniu rejestracji w Serwisie.

2. Użytkownikiem Serwisu może zostać po zarejestrowaniu w Serwisie wyłącznie:

a. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolnością do czynności prawnych,

b. osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat i nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu.

3. Przedstawiciele ustawowi Użytkownika, o których mowa w ust. 2 pkt b niniejszego paragrafu, są uprawnieni do otrzymywania informacji o Transakcjach dokonywanych przez tego Użytkownika oraz do ograniczenia zakresu towarów i usług, za które ten Użytkownik może dokonywać Transakcji. Wykonywanie przez Przedstawicieli ustawowych Użytkowników, o których mowa w ust. 2 pkt b niniejszego paragrafu uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym możliwe jest przy wykorzystaniu funkcji Ochrona Rodzicielska konta Użytkownika.

§ 4 REJESTRACJA

1. YetiPay dokonuje rejestracji Użytkownika w Serwisie po wykonaniu łącznie następujących czynności:

a. wypełnieniu przez osobę zamierzającą zarejestrować się w Serwisie formularza rejestracyjnego dostępnego na podstronach Serwisu poprzez podanie wszystkich danych tego podmiotu wymaganych przez YetiPay, w szczególności adresu e-mail (loginu), hasła, kodu PIN, zaakceptowaniu przez osobę zamierzającą zarejestrować się w Serwisie Regulaminu,

b. w przypadku osób, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt b - wyrażenia przez jej przedstawiciela ustawowego zgody na korzystanie z Serwisu oraz przyjęcia odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez tę osobę,

2. Potwierdzenie rejestracji przez kliknięcie w link w wiadomości poczty elektronicznej. YetiPay potwierdza dokonanie rejestracji na stronach Serwisu. Z momentem potwierdzenia przez YetiPay rejestracji zostaje zawarta pomiędzy YetiPay a Użytkownikiem umowa o korzystanie z Serwisu.

3. Na podstawie umowy o korzystanie z Serwisu YetiPay zobowiązuje się umożliwić Użytkownikowi, z zachowaniem należytej staranności, korzystanie z Serwisu zgodnie z Regulaminem w wymiarze nie mniejszym niż 90% każdego miesiąca.

4. Użytkownik ma obowiązek aktualizowania danych podanych YetiPay w razie ich zmiany. Wszelkie dane podane przez Użytkownika YetiPay powinny być zgodne z prawdą.

§ 5 ZAMKNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik może w każdym czasie zamknąć swoje konto w Serwisie składając odpowiednią dyspozycję drogą telefoniczną pod numer telefonu wyszczególnionym na stronie https://www.yetipay.pl/kontakt . Przed zamknięciem konta, użytkownik zobowiązany jest wycofać środki ze swojego konta zgodnie z § 8 ust. 11 Regulaminu.

2. W razie stwierdzenia przez YetiPay lub powzięcia uzasadnionego podejrzenia, w tym otrzymania wiarygodnej wiadomości lub otrzymania urzędowego zawiadomienia, co najmniej jednej z następujących przesłanek:

a. naruszenie lub możliwość naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, w tym nabywania przez Użytkownika za pomocą Serwisu dóbr, usług lub treści multimedialnych niespełniających wymogów określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu,

b. naruszenie przez Użytkownika zobowiązania określonego w § 2 ust. 2 Regulaminu,

c. nieuprawnionego użycia Serwisu przez Użytkownika lub osobę trzecią działającą w porozumieniu lub za wyraźnym bądź dorozumianym przyzwoleniem Użytkownika,

YetiPay jest uprawnione do usunięcia rejestracji Użytkownika w Serwisie natychmiastowo i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

3. Zamknięcie konta Użytkownika, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, jest równoważne nieodwołalnemu wypowiedzeniu dostępu do Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym oraz wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym umowy o korzystanie z Serwisu. Taki sam skutek ma wykonanie przez Użytkownika uprawnienia do usunięcia jego danych w trybie przepisów o ochronie danych osobowych.

4. YetiPay jest uprawnione do wypowiedzenia umowy o korzystanie z Serwisu za 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia w przypadku nieprzeprowadzenia przez Użytkownika żadnej Transakcji przez okres 3 miesięcy, również z powodu czasowej blokady Konta Użytkownika. YetiPay nieodwołalnie wypowiada dostęp do Konta Użytkownika oraz usuwa rejestrację Użytkownika z chwilą upływu terminu wypowiedzenia umowy o korzystanie z Serwisu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

5. W przypadku zamknięcia konta Użytkownika w Serwisie w trybie ust. 2 lub ust. 3 niniejszego paragrafu, YetiPay, na żądanie Użytkownika wypłaca Użytkownikowi kwotę równą Saldzie Konta tego Użytkownika pomniejszoną o kwotę opłaty manipulacyjnej zgodnej z obowiązującą Tabelą Opłat (Wycofanie środków w rozumieniu § 8 ust. 11 Regulaminu). Żądanie wypłaty,o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Użytkownik zgłasza telefonicznie podczas rozmowy z Biurem Obsługi Klienta zgłaszając prośbę o zamknięcie konta.

6. Jeśli przed zamknięciem konta , ziściły się przesłanki dodatkowej identyfikacji Użytkownika, o której mowa w § 8 ust. 4, zamknięcie konta może nastąpić wyłącznie po pozytywnej dodatkowej identyfikacji.

7. Celem zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa Użytkownika, YetiPay dokonuje wypłaty o której mowa w ust 5 niniejszego paragrafu wyłącznie po dokonaniu dodatkowej identyfikacji Użytkownika, o której mowa w § 8 ust. 5. YetiPay dokonuje wypłaty, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, na Rachunek Użytkownika lub rachunek wskazany w żądaniu wypłaty, w terminie 30 dni od otrzymania od Użytkownika poprawnego żądania wypłaty

§ 6 KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Z momentem potwierdzenia rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika prowadzonego w Serwisie, ma możliwość zmiany i uzupełniania danych wprowadzonych w czasie rejestracji oraz otrzymuje dane niezbędne do korzystania z Serwisu, w szczególności dane umożliwiające udostępnienie YetiPay środków na potrzeby dokonywania Transakcji.

2. Dostęp do Konta Użytkownika wymaga zalogowania przy użyciu loginu oraz hasła.

3. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu lub przedstawicieli ustawowych Użytkowników. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

§ 7 BLOKADA KONTA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik jest zobowiązany zgłaszać niezwłocznie YetiPay stwierdzenie utraty, kradzieży, uzyskania przez osoby nieuprawnione loginu lub hasła, względnie nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika, w tym Transakcji dokonanych przez osoby inne niż Użytkownik.

2. Zgłoszenie o którym mowa ust. 1 Użytkownik dokonuje drogą wiadomości elektronicznej wysłanej na adres kontakt@yetipay.pl lub innym kanałem komunikacji wyszczególnionym pod adresem https://www.yetipay.pl/kontakt .

3. W przypadku otrzymania od Użytkownika zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, YetiPay blokuje Konto Użytkownika.

4. W przypadku podejrzenia posługiwania się loginem i hasłem przez osobę nieuprawnioną YetiPay może zablokować dostęp Użytkownika do Konta Użytkownika.

5. Blokada dostępu do Konta Użytkownika oznacza brak możliwości wykonywania przez Użytkownika Transakcji oraz dokonywania zmian danych Użytkownika. W okresie blokady Konta Użytkownika możliwe jest Udostępnianie środków.

6. YetiPay odblokowuje Konto Użytkownika na żądanie Użytkownika zgłoszone drogą wiadomości elektronicznej wysłanej na adres kontakt@yetipay.pl lub innym kanałem komunikacji wyszczególnionym pod adresem https://www.yetipay.pl/kontakt po podaniu przez Użytkownika jego imienia i nazwiska, loginu do Konta Użytkownika, oraz innych danych umożliwiających identyfikację Użytkownika i potwierdzenie jego praw do Konta Użytkownika..

§ 8 UDOSTĘPNIANIE ŚRODKÓW

1. Udostępnienie środków przez Użytkownika następuje:

a. przelewem bankowym lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy YetiPay,

b. z wykorzystaniem serwisu PAYU prowadzonego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu,

c. z wykorzystaniem serwisu Przelewy24 prowadzonego przez firmę DialCom24 Sp. z o.o., agenta PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu,

2. Zlecanie przelewu, wpłata gotówkowa oraz inne czynności podejmowane przez Użytkownika w celu Udostępnienia środków powinny być dokonane w sposób zgodny ze wskazaniami YetiPay umieszczonymi w Koncie Użytkownika. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do dokonywania przelewów lub wpłat na rachunek YetiPay wskazany Użytkownikowi. W razie błędnego Udostępnienia środków na rachunek bankowy powiązany z Kontem Użytkownika należącym do innego Użytkownika, YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego tytułu. YetiPay na żądanie Użytkownika podejmie działania wspierające Użytkownika w odzyskaniu błędnie udostępnionych środków, bez gwarancji odzyskania środków.

3. W wyniku Udostępnienia środków Saldo Konta zostaje zwiększone o kwotę środków, jaką został uznany rachunek bankowy YetiPay. Udostępnianie środków może wiązać się z opłatami zgodnymi z aktualną Tabelą Opłat.

4. Jeżeli w wyniku Udostępnienia środków Saldo Konta przekroczy równowartość 3 000 zł lub jeżeli łączna kwota Udostępnionych środków w danym roku kalendarzowym przekroczy równowartość 8 000 zł, w celu dalszego korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany poddać się dodatkowej identyfikacji Użytkownika dokonywanej przez YetiPay. Do momentu pozytywnego zakończenia dodatkowej identyfikacji Użytkownik nie może wydawać dyspozycji skutkujących zmniejszeniem Salda Konta. YetiPay zastrzega sobie prawo przeprowadzenia w dowolnym momencie z ważnych przyczyn dodatkowej identyfikacji Użytkownika także, jeśli nie spełnią się warunki określone w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

5. Dodatkowa identyfikacja Użytkownika, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

a. podanie przez Użytkownika imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania,

b. dokonanie przez Użytkownika Udostępnienia środków w kwocie minimum 1 zł poprzez dokonanie bezpośredniego przelewu bankowego z rachunku bankowego należącego do Użytkownika na wskazany przez YetiPay rachunek bankowy; w przypadku Użytkownika będącego osobą, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt b, przelew może zostać dokonany z rachunku bankowego przedstawiciela ustawowego,

c. zgodność danych podanych przez Użytkownika z danymi rachunku bankowego otrzymanymi od banku Użytkownika wraz z udostępnionymi środkami, o których mowa w lit. a niniejszego ustępu. W przypadku wątpliwości co do zgodności pomiędzy danymi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, YetiPay może uznać dane za zgodne.

d. przesłanie skanu dowodu osobistego lub paszportu na adres mailowy kontakt@yetipay.pl. Jeśli będzie to dowód osobisty, konieczne jest przesłanie obydwu stron. Zdjęcie może zostać wyciemnione

Dodatkowo YetiPay może także żądać przesłania skanu lub kserokopii dowodu osobistego Użytkownika.

6. O pozytywnym wyniku dodatkowej identyfikacji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, YetiPay informuje Użytkownika komunikatem na Koncie Użytkownika.

7. W razie braku poddania się przez Użytkownika dodatkowej identyfikacji lub negatywnym wyniku dodatkowej identyfikacji, w szczególności z powodu niezgodności danych rachunku bankowego i danych Użytkownika, Użytkownik nie może wydawać dyspozycji skutkujących zmniejszeniem Salda Konta, o czym YetiPay informuje Użytkownika komunikatem na Koncie Użytkownika.

8. Dodanie nowych możliwości udostępniania środków na Koncie Użytkownika nie stanowi zmiany Regulaminu.

9. W czasie obowiązywania pomiędzy Użytkownikiem a YetiPay umowy o korzystanie z Serwisu udostępnione środki mogą być wykorzystane jedynie do wykonywania Transakcji i nie mogą być zwrócone Użytkownikowi przed ustaniem umowy o korzystanie z Serwisu.

10. W razie powzięcia przez YetiPay informacji lub przekonania, że środki udostępnione YetiPay ze wskazaniem na danego Użytkownika zostały błędnie udostępnione YetiPay, w tym z powodu nieważności lub wad czynności udostępnienia, lub czynność udostępnienia narusza przepisy prawa, Regulamin lub przeznaczenie Serwisu, YetiPay jest uprawnione do pomniejszenia Salda Konta o kwotę środków błędnie udostępnionych YetiPay bez względu na moment powzięcia właściwej informacji lub przekonania przez YetiPay i bez względu na wykorzystanie tych środków przez Użytkownika.

11. Użytkownik może w każdym czasie zlecić wycofanie środków udostępnionych YetiPay w wysokości nie wyższej, niż aktualne Saldo Konta pomniejszone o prowizję za wycofanie udostępnionych środków zgodną z aktualną Tabelą Opłat. Przed zleceniem wycofania środków, Użytkownik musi dokonać dodatkowej identyfikacji zgodnie z § 8 ust. 5 pkt b. Środki zostaną przekazane przelewem bankowym w ciągu 7 dni od zlecenia na rachunek wykorzystany w trakcie weryfikacji określonej w zdaniu poprzednim.

§ 9 PRZEPROWADZANIE TRANSAKCJI

1. Przeprowadzenie Transakcji jest możliwe po wybraniu na stronach Dostawcy opcji „Zapłać z Yetipay” i przekierowaniu Użytkownika na strony Serwisu.

2. Przeprowadzenie Transakcji wymaga zalogowania do Konta Użytkownika przy użyciu właściwego loginu i hasła.

3. Transakcje za pośrednictwem Serwisu dokonywane są w ciężar środków udostępnionych YetiPay przez Użytkownika. Warunkiem wykonania Transakcji przez Użytkownika w Systemie jest posiadanie Salda Konta wystarczającego na pokrycie kwoty Transakcji.

4. Użytkownik zleca Transakcję wypełniając formularz poprzez podanie wszystkich danych Transakcji wymaganych przez YetiPay.

5. Użytkownik zatwierdza Transakcję poprzez kliknięcie przycisku potwierdzenia lub. Opcjonalnie użytkownik może zostać poproszony o podanie numeru PIN przed zatwierdzeniem. Po zatwierdzeniu Transakcji przez Użytkownika Transakcja nie może być odwołana.

6. YetiPay potwierdza przyjęcie Transakcji do realizacji komunikatem na Koncie Użytkownika.

7. YetiPay jest uprawnione do odmowy wykonania Transakcji:

a. sprzecznej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem lub przeznaczeniem Serwisu, lub

b. jeżeli istnieje podejrzenie, że może ona być przeprowadzana przez osobę nieuprawnioną.

8. O odmowie oraz, gdy to możliwe, o przyczynach odmowy i procedurze usunięcia przyczyn odmowy YetiPay powiadamia Użytkownika w komunikacie na Koncie Użytkownika.

9. Transakcja polegająca na przekazaniu środków na Konto innego Użytkownika dokonywana jest za pośrednictwem funkcji Nowy przelew (przelew jednorazowy), Przelew zdefiniowany lub Stałe Zlecenie. Przekazanie środków na Konto innego Użytkownika możliwe jest po podaniu jego adresu e-mail lub numeru telefonu. Jeśli adres e-mail lub numer telefonu nie są zarejestrowane w Serwisie, YetiPay wyśle wiadomość z informacją o oczekujących środkach na podany adres e-mail lub numer telefonu. Jeśli w ciągu 3 dni od wysłania wiadomości nie zostanie zarejestrowane Konto Użytkownika z podanym adresem e-mail lub numerem telefonu, środki zostaną zwrócone na konto Użytkownika nadawcy. Środki przekazane odbiorcy mogą być wykorzystywane tylko na potrzeby Transakcji. YetiPay nie odpowiada za skutki przekazania środków przez Użytkownika z użyciem błędnego adresu e-mail lub błędnego numer telefonu.

10. Transakcje mogą wiązać się z opłatami zgodnie z aktualną Tabelą Opłat.

§ 10 REKLAMACJE

1. YetiPay rozpatruje reklamacje dotyczące Transakcji zgłoszone przez Dostawcę (akceptanta, odbiorcę Transakcji), Użytkownika (płatnika) oraz potencjalnego Użytkownika (potencjalnego płatnika), zwanych dalej reklamującymi.

2. Proces rozpatrywania reklamacji podejmowany jest niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji i przeprowadzony jest rzetelnie, wnikliwie i terminowo, z zachowaniem obiektywizmu oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.

3. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez reklamującego podane są w niniejszym dokumencie, a także udostępniane są na stronie internetowej YetiPay, a także w formie pisemnej w siedzibie YetiPay.

4. YetiPay może samodzielnie zakwestionować Transakcję jeśli stwierdzi zachodzenie przesłanek złożenia reklamacji przez Użytkownika, w tym z powołaniem na posłużenie się instrumentem płatniczym przez osobę nieuprawnioną lub nienależyte wykonanie Transakcji, bez względu na zachowanie Użytkownika. Uprawnienie YetiPay do zakwestionowania Transakcji wygasa w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Transakcją Użytkownika.

5. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć:

a. w formie pisemnej:

i. przesyłką pocztową na adres: YetiPay Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1 lok. 25, 00-020 Warszawa, lub

ii. bezpośrednio w siedzibie YetiPay;

b. w formie elektronicznej:

i. wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres kontakt@yetipay.pl, lub

ii. poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.yetipay.pl/kontakt.html;

c. w formie ustnej:

i. telefonicznie pod numerem +48 22 242 86 60 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta reklamujący), lub

ii. osobiście do protokołu w trakcie wizyty reklamującego w siedzibie YetiPay

– w godzinach od 9:00 do 16:30 między poniedziałkiem a piątkiem, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Jeśli reklamujący stwierdza nieprawidłowość w działaniu Serwisu, w tym dotyczącą nieautoryzowanej, niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej Transakcji, reklamujący zobowiązuje się zgłosić YetiPay stwierdzone nieprawidłowości w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu, w którym reklamujący nieprawidłowość zauważył lub mógł z łatwością zauważyć. YetiPay wyjaśnia, że złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez reklamującego zastrzeżeń może ułatwić i wpłynąć na szybsze oraz rzetelne rozpatrzenia reklamacji przez YetiPay.

7. Reklamacja może zostać złożona także przez pełnomocnika. Jednakże z uwagi na to, że odpowiedź na reklamację może zawierać informacje objęte tajemnicą zawodową, o której mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa powinien zostać poświadczony urzędowo albo przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego, a nadto w pełnomocnictwie powinna zostać zawarta klauzula upoważniającą pełnomocnika do uzyskania w imieniu mocodawcy informacji chronionych wskazaną tajemnicą zawodową.

8. Reklamacja Transakcji przekazana przez Dostawcę lub Użytkownika do YetiPay powinna zawierać co najmniej: numer Transakcji, kwotę Transakcji, tytuł Transakcji, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Transakcji a także, o ile są znane reklamującemu - nazwę banku i konto z którego skierowana została Transakcja Użytkownika (w przypadku Transakcji kartą płatniczą - nazwa karty lub dane innego dostawcy Użytkownika; w przypadku Transakcji SMS-em – numer telefonu, lub dane innego dostawcy Użytkownika), adres email który został podany w zleceniu płatniczym, a także powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego. W przypadku reklamacji dotyczących potencjalnego Użytkownika, reklamacja powinna określać dane Transakcji której dotyczyła odmowa wykonania usługi przez YetiPay, imię i nazwisko potencjalnego Użytkownika, jego adres email, datę zdarzenia którego dotyczy reklamacji, opis tego zdarzenia oraz uzasadnienie reklamacji.

9. YetiPay dokonuje weryfikacji, czy reklamacja spełnia wymogi określone w niniejszym paragrafie. W ramach weryfikacji reklamacji YetiPay jest uprawniona do zwrócenia się o uzupełnienie reklamacji w terminie 14 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu - YetiPay jest uprawniona do odrzucenia reklamacji z powodu niezachowania tych wymogów (odrzucenie reklamacji stanowi odmowę uwzględnienia reklamacji).

10. YetiPay w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania reklamacji, potwierdza fakt jej otrzymania w formie informacji wysłanej na adres e-mail wskazany w reklamacji. W przypadku gdy YetiPay w ramach weryfikacji czy reklamacja spełnia wymogi określone przez niniejszą Umowę, zwróci się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie, takie wezwanie do uzupełniania reklamacji uznaje się również za potwierdzenie otrzymania reklamacji. Na wyraźne żądanie osoby składającej reklamację, pod warunkiem podania przez nią niezbędnych danych osobowych i kontaktowych, YetiPay potwierdza fakt otrzymania reklamacji w formie pisemnej, przy czym w takim przypadku dla zachowania powyższego terminu, wystarczy wysłanie przesyłki listem poleconym.

11. Reklamujący zobowiązany jest udzielić YetiPay wyjaśnień i pomocy w sprawach reklamacyjnych związanych z obsługą Transakcji, jeśli udzieleniu wyjaśnień lub pomocy nie sprzeciwiają się przepisy obowiązującego prawa. Reklamujący udziela wyjaśnień w terminie 14 dni od wezwania YetiPay.

12. YetiPay rozstrzyga w przedmiocie reklamacji na podstawie okoliczności reklamowanej Transakcji na zasadach określonych w umowach zawartych przez YetiPay z Dostawcami oraz przepisach prawa. YetiPay przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględnia w równym stopniu słuszne interesy Użytkownika (także potencjalnego Użytkownika), YetiPay oraz Dostawcy.

13. YetiPay rozstrzyga reklamację (udziela odpowiedzi na reklamację) bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od otrzymania kompletnej reklamacji przez YetiPay, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie - nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających udzielenie odpowiedzi w tym terminie, YetiPay przekazuje osobie składającej reklamację, w formie przewidzianej dla odpowiedzi na reklamację, informację zawierającą:

a. wyjaśnienie przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu;

b. wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy;

c. wskazanie przewidywanego termin udzielenia odpowiedzi, nie dłuższego jednak niż 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

14. Odpowiedź na reklamację udzielana w formie pisemnej powinna zostać w całości sporządzona przy użyciu czcionki, której czytelność odpowiada czytelności czcionki Times New Roman 12 pkt, a na uzasadnione żądanie osoby składającej reklamację - przy użyciu większej czcionki.

15. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w sposób przystępny i zrozumiały oraz zawierać w szczególności:

a. informację o dniu złożenia reklamacji;

b. rozstrzygnięcie o wyniku rozpatrzenia reklamacji;

c. wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich postanowień Regulaminu, umowy (w przypadku reklamacji Dostawców) oraz stosownych przepisów prawa, a jeśli to możliwe także z przytoczeniem ich brzmienia, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów - w przypadku reklamacji złożonej przez konsumenta;

d. dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego YetiPay, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska;

e. określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą reklamującego zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.

Ponadto w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać:

f. uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów;

g. pouczenie o możliwości i sposobie odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację;

h. pouczenie o możliwości i sposobie skorzystania z formy pozasądowego rozwiązywania sporów, wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

16. Reklamujący podając w reklamacji adres e-mail wnosi i wyraża zgodę na to, że YetiPay udzieli odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej, na ten adres e-mail wskazany w reklamacji. Jednakże na wyraźne żądanie osoby składającej reklamację, pod warunkiem podania przez nią niezbędnych danych osobowych i kontaktowych, YetiPay udziela odpowiedz na reklamację w formie pisemnej, a na wniosek reklamującego - za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym w takim przypadku dla zachowania terminu rozstrzygnięcia reklamacji, wystarczy wysłanie przesyłki listem poleconym.

17. YetiPay dopuszcza możliwość złożenia przez podmiot reklamujący odwołania od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację, poprzez złożenie w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację wniosku o ponowne rozpatrzenie reklamacji. Do wniosku o ponowne rozpatrzenia reklamacji oraz odpowiedzi na ten wniosek stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5, 7-16, przy czym w odpowiedzi na wniosek zamiast pouczenia o którym mowa w ust. 15 pkt g. zawarte jest pouczenie o możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego, zaś w przypadku osób składających reklamację będących konsumentami także o możliwości zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta.

18. Każda reklamacja rozpatrzona będzie w sposób rzetelny, wnikliwy i terminowy, po przeanalizowaniu wszystkich informacji i dokumentów przekazanych w skardze, a także informacji i dokumentów będących w posiadaniu YetiPay oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, informacji i dokumentów będących w posiadaniu innych podmiotów.

19. W razie odmowy udzielenia wyjaśnień lub pomocy względnie nieudzielenia wyjaśnień lub pomocy, w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia Dostawcy wezwania do udzielenia wyjaśnień lub pomocy, YetiPay kierując się zasadami opisanym w ust. 18 dokona oceny jakie znaczenie nadać takiej odmowie, a w szczególności może w takim przypadku uznać brak takich wyjaśnień lub dokumentów za uznanie przez Dostawcę twierdzeń Użytkownika i wobec tego rozstrzygnąć reklamację na korzyść Użytkownika.

20. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji na korzyść Użytkownika, YetiPay udostępnia Dostawcy na jego żądanie podstawy rozstrzygnięcia.

21. Zakończone postępowanie reklamacyjne może zostać wznowione, a rozstrzygnięcie zmienione w razie ujawnienia nowych okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie reklamacji. YetiPay informuje jednakże, że po upływie okresu 5 lat od zakończenia postępowania może zaprzestać dalszego przechowywania dokumentacji dotyczącej złożonych reklamacji.

22. YetiPay nie rozpatruje reklamacji związanych z nieprawidłowym wykonaniem przez Dostawcę zobowiązania wobec Użytkownika związanego z Transakcją. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń w związku z nienależytym wykonaniem przez Dostawcę takiego zobowiązania do YetiPay przez Użytkownika, Dostawca zobowiązany jest do wyłącznego i samodzielnego rozpatrywania tych roszczeń w terminie wynikającym z przepisów prawa obowiązujących Dostawcę, a jeżeli termin taki nie wynika z przepisów prawa to w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich otrzymania.

23. Dostawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentów potwierdzających spełnienie świadczenia, za które dokonano Transakcji przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty wykonania umowy zawartej przez Dostawcę z Użytkownikiem objętej Transakcją przyjmowaną przez YetiPay.

24. Niezależnie od reklamacji o której mowa w powyższych postanowieniach, Dostawca lub Użytkownik lub potencjalny Użytkownik może wnieść do Komisji Nadzoru Finansowego jako organu sprawującego nadzór na działalnością YetiPay, skargę na działanie YetiPay, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa. Do takiej skargi, nie stosuje się przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183).

25. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, spór między reklamującym a YetiPay może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego:

a. prowadzonego przez Rzecznika Finansowego (https://rf.gov.pl/), zgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Postępowanie wszczyna się na wniosek reklamującego. Jeżeli Rzecznik Finansowy nie odmówi rozpatrzenia sporu, udział YetiPay w tym postępowaniu jest obowiązkowy;

b. prowadzonego przez sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny).

26. Postępowanie o którym mowa w ust. 25 może być także zainicjowane za pośrednictwem platformy ODR o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poprzez wskazanie Rzecznika Finansowego lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego jako podmioty ADR (tj. organu rozstrzygającego spór). Platforma ODR dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/

27. Zamiast składać wniosek o wszczęcie postępowania o którym mowa w 25 lit. a., reklamujący po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, może wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy w poreklamacyjnym postępowaniu interwencyjnym.

28. Podmiot składający reklamację może również wystąpić z powództwem do sądu powszechnego miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, którym zasadniczo jest sąd powszechny właściwy dla siedziby strony pozwanej, czyli w przypadku pozwu skierowanego przeciwko YetiPay sądem tym jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Podmiotem pozwanym w takim przypadku powinien być YetiPay, którego dane zostały szczegółowo wskazane w treści odpowiedzi na reklamację.

§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. YetiPay ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu powstałe wskutek okoliczności, za które odpowiada YetiPay.

2. YetiPay obowiązane jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z zawartej z Użytkownikiem umowy o korzystanie z Serwisu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które YetiPay odpowiedzialności nie ponosi w szczególności:

a. działania lub zaniechania podmiotów, za które YetiPay nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności awarii, niedostępności lub nieprawidłowego działania systemów informatycznych operatorów telekomunikacyjnych, działalności hakerów lub innych osób trzecich podejmujących działania zmierzające do uzyskania środków pieniężnych podstępem lub przy pomocy ingerencji w przetwarzanie danych;

b. niewłaściwego działania lub zaniechania instytucji, z której usług korzysta Użytkownik przy udostępnianiu środków YetiPay, w szczególności w wyniku nieprzekazania przez tą instytucję środków do YetiPay we właściwym terminie, kwocie lub z właściwymi danymi pozwalającymi na identyfikację Użytkownika udostępniającego środki;

c. wystąpienie przyczyn o charakterze siły wyższej.

3. YetiPay dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone na stronach Serwisu były aktualne, dokładne oraz dostępne nieprzerwanie, jednak YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych treściach.

4. YetiPay dokłada wszelkich starań, aby strony Serwisu były wolne od złośliwego oprogramowania, jednak YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika, w tym infrastrukturze technicznej i danych.

5. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania podmiotów zapewniających łączność z stronami Serwisu po stronie YetiPay lub Użytkowników.

6. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu, w szczególności w przypadku posłużenia się przez Użytkownika danymi przelewu bankowego innymi niż wskazane przez YetiPay na Koncie Użytkownika lub nieprawidłowego wypełnienia formularza Transakcji. Jeśli dane wpłaty lub przelewu otrzymanego przez YetiPay nie pozwalają na przypisanie ich do konkretnego Użytkownika zgodnie z zasadami Serwisu, bez względu na rodzaj i ilość nieprawidłowych lub brakujących danych, YetiPay jest uprawniony odrzucić wpłatę lub przelew zwracając środki do instytucji, od której YetiPay otrzymał te środki od Użytkownika, przy jednoczesnym potrąceniu kosztów związanych z odrzuceniem. YetiPay w miarę możliwości informuje Użytkownika o odrzuceniu wpłaty lub przelewu

7. YetiPay dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było przy użyciu wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

8. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku podania przez niego YetiPay nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, w szczególności nieprawidłowego numeru Rachunku Użytkownika.

9. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za Transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione, jeżeli Transakcje te zostały zlecone z użyciem właściwego loginu i hasła Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

10. Po dokonaniu przez Użytkownika zgłoszenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, odpowiedzialność za Transakcję dokonane przez osoby nieuprawnione ponosi YetiPay.

11. YetiPay nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęty skutkami prawnymi czynności prawnych, które Dostawca podejmuje z Użytkownikiem lub które Użytkownicy podejmują między sobą.

12. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie danych Użytkowników przez Dostawcę lub osoby, którymi Dostawca posługuje się przy wykonywaniu czynności wobec Użytkowników i YetiPay.

13. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowości wynikających z umowy między Użytkownikiem i Dostawcą. YetiPay nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dobra, usługi oferowane przez Dostawców oraz za treści zamieszczone na stronach Dostawców, w tym także za ich rodzaj, gatunek i jakość. Użytkownik zobowiązuje się nie podnosić wobec YetiPay żadnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem zobowiązania Dostawcy, w związku z którym zostaje dokonana Transakcja.

14. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przeprowadzeniu Transakcji, jeżeli opóźnie opóźnienie wynika z przyczyn, za które YetiPay nie ponosi odpowiedzialności.

15. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wskazania przez Dostawcę niewłaściwych danych związanych z Transakcją.

16. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za skutki czynności podejmowanych w trybie § 5 ust. 2 Regulaminu po stronie Dostawcy lub Użytkownika, w szczególności za szkody powstałe z tego tytułu po stronie Dostawcy lub Użytkownika. W przypadku czynności podjętych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu Użytkownik może dochodzić naprawienia szkód od Skarbu Państwa w trybie właściwych przepisów.

17. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za skutki blokady lub usunięcia rejestracji Użytkownika przez YetiPay dokonanych zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub przepisów prawa.

18. W zakresie, w jakim odpowiedzialność YetiPay nie jest wyłączona niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa, ogranicza się ona do rzeczywistych strat.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zaistnienia poważnych problemów z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa przeprowadzenia Transakcji, YetiPay ma prawo czasowo wstrzymać funkcjonowanie Serwisu w całości lub w wybranym zakresie.

2. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa Transakcji YetiPay ma prawo monitorowania i analizowania wszystkich Transakcji wykonywanych w Serwisie.

3. YetiPay jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu z powodu ważnych przyczyn. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem określonym przez YetiPay, nie wcześniej niż 14 dni od opublikowania informacji o zmianach Regulaminu. Zmienione zasady obejmują wszystkie Transakcje zatwierdzone przez Użytkownika po wejściu w życie zmian Regulaminu. Za ważne przyczyny, o których mowa w zdaniu pierwszym uznaje się:

a. zmianę przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez YetiPay,

b. zmianę technologii wykorzystywanej przez YetiPay oraz przez podmioty współpracujące z YetiPay skutkującą koniecznością dokonania zmian w Serwisie,

c. zmianę sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez YetiPay skutkującą koniecznością dokonania zmian w Serwisie,

d. rozszerzenie, ulepszenie funkcjonalności istniejących usług lub rezygnacja z prowadzenia niektórych usług oferowanych w ramach Serwisu zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu,

e. poprawę przez YetiPay bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych.

4. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w § 4 ust. 2, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Serwisu, w szczególności Udostępnił środki lub dokonał Transakcji.

5. O zmianach Regulaminu YetiPay informuje przez ogłoszenie nowego Regulaminu na stronach Serwisu. Sprzeciw Użytkownika wobec zmian jest równoważny z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o korzystanie z Serwisu, z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.

6. YetiPay jest uprawnione w każdym czasie zmienić zakres i wysokość Tabeli Opłat. Zmiana wysokości Tabeli Opłat nie stanowi zmiany Regulaminu, jednak do jego zmiany stosuje się odpowiednio § 12 ust. 5.

7. W razie zmiany Regulaminu lub Tabeli Opłat, obowiązują one w nowym brzmieniu odnośnie Użytkowników, którzy dokonają Rejestracji i zawrą Umowę o której mowa w § 4 ust. 2 po ogłoszeniu zmiany Regulaminu lub Tabeli Opłat.

8. YetiPay może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych w Serwisie w celu poprawy bezpieczeństwa, funkcjonalności, poziomu ochrony danych osobowych lub jeżeli jest to konieczne ze względu na zmieniającą się sytuację rynkową lub zmiany przepisów prawa w zakresie działalności prowadzonej przez YetiPay, a także zmiany technologiczne, w tymi wprowadzone przez podmioty współpracujące z YetiPay. O zmianach istotnych cech usług i narzędzi YetiPay informuje ogłoszeniem na stronach Serwisu oraz pocztą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika YetiPay, w pozostałym zakresie zmiany wprowadzane są bez uprzedzenia. YetiPay nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.

9. Informacje i oświadczenia w związku z zawarciem, wykonaniem i ustaniem niniejszej umowy przesyłane za pomocą narzędzi komunikacyjnych Serwisu mają skutek wiążący dla stron. Zlecenia Transakcji mogą być składane wyłącznie z Konta Użytkownika. W zakresie dozwolonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa informacje i oświadczenia złożone w ten sposób mają skutek równoważny informacjom i oświadczeniom w formie pisemnej.

10. Prawa wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na osobę trzecią wyłącznie za zgodą YetiPay.

11. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. Prawem właściwym jest prawo polskie.

Hej! Internet Explorer 6.0?
Najwyższy czas zaktualizować tę przeglądarkę ;)